Vücut Boşluklarında Bulunan Organlar

the insula found within the brain Vücut Boşluklarında Bulunan Organlar

İskelet sistemi elemanlarınca (genel tanım olarak kemiklerce) çevrelenmiş bulunan vücut bölümleri, vücut boşlukları olarak tanımlanır. Temel olarak arka (dorsal) ve ön (ventral) olmak üzere iki vücut boşluğu bulunmaktadır.

1.) Dorsal (Arka) Vücut Boşluğu

A-) Cavitas Cranii: Kafatası boşluğudur. Encephalon- Cerebrum (Beyin) bulunur. Beyin santral sinir sisteminin genişlemiş, kıvrılmış ve ileri derece gelişmiş ön bölümüdür. Cavitas Cranii içinde bulunur.  1400 gramdır. Vücudun % 2’si oranındadır. 6-12 milyar sinir hücresinden oluşur. Hafıza, motor, bilinç ve konuşma aktiviteleriyle duyu algılanımı ve yorumu gibi tüm zihinsel aktivitelerin yöneticisidir. 5 bölümden oluşur.

a-) Lobus Frontalis: Primer motor saha (Parezi-pleji), sekonder motor sahalar (aparaxi), frontal göz sahası, motor konuşma merkezi, prefrontal korteksten oluşur.

b-)Lobus Parietalis: Primer duyu sahası (estezi), somastetik asosiasyon sahası (agnozi)’den oluşur.

c-) Lobus Oksipitalis:  Primer görme merkezi, sekonder görme merkezinden oluşur.

d-) Lobus Temporalis: Primer işitme merkezi ve sekonder işitme merkezinden oluşur.

e-) İnsula

B-) Canalis Vertebralis: Omurga Kanalıdır. Medulla Spinalis (omurilik) bulunur. Omurilik santral sinir sisteminin canalis vertebralis içinde kalan kısmıdır. 40-45 cm uzunluğunda, 1 cm çapında ve 30 gram ağırlığındadır. Santral sinir sisteminin yalnızca %2’sini oluşturmasına karşın fonksiyonu bir oranla kıyas götürmeyecek kadar büyüktür. Vücudun büyük bölümünden gelen  duyusal impulsları beyne iletir. İstemli hareketleri başlatan impulslar medulla spinalisten geçerek hedef organa ulaşır. Birçok organın innervasyonu (sinirlendirilmesi) sağlayan lifler burdan geçer. Refleks hareketleri ile yakından ilişkilidir.

2.) Ventral (Ön) Vücut Boşluğu

A-) Cavitas Thoracis: Göğüs boşluğudur. Akciğerler, kalp, trake alt bölümü ve bronşlar ile özefagus bulunur. Pulmones yani akciğerler kalbin yan taraflarında yer alan, solunum havası ile gaz alışverişini gerçekleştirenbir çift organdır. Göğüs boşluğu içerisinde en fazla hacmi kaplarlar. Toraks içinde arkada columna vertebralisten önde göğüs ön duvarına kadar uzanırlar. Birbirlerinden mediastinum, karın organlarından ise  diyafram ile ayrılmışlardır.

Kalp dolaşım sisteminin merkezidir. Kalp tepesi aşağıda, tabanı yukarıda bir koni şeklinde olup, mediastinum mediusta bulunur. Üçte biri orta hattında sağında, üçte ikisi orta hattın solunda bulunur. Kadınlarda 250 gram, erkeklerde 300 gram olarak ortalama bir değere sahiptir.

Trakea (soluk borusu) larinks ile akciğerler arasında bulunur. 11-12 cm uzunluğunda 2,5 cm genişliğindedir. Özefagus (yemek borusu) Pharinks ile gaster yani mide arasında bulunur. 25-30 cm uzunluğundadır. 1-2 cm genişliğindedir.

B-) Cavitas Abdominalis: Karın Boşluğudur. Mide, İnce ve kalın bağırsaklar, pankreas, karaciğer, safra kesesi, böbrekler ve üreter bulunur. Gaster  yani mide ağız boşluğunda parçalanan ve tükrük ile yumuşatılan besin maddelerinin, salgı bezleri ve kasların etkisiyle kimus haline dönüştürüldüğü organdır. Bu olay etkili bir sindirim ve emilim için gereklidir. Diyaframın altında, karın boşluğunun üst bölümünde yer alır. ve sindirim kanalının en geniş bölümüdür. Hacmi 1.5 lt kadardır. Ancak 2 litrenin üzerine bile çıkabilir.

İntestinum Tenue yani ince bağırsaklar sindirim kanalının, besin maddelerinin sindirim ve emiliminin gerçekleştiği yerdir. Sindirim kanalının en uzun bölümüdür.6-7 metre uzunluğa sahip olup ince bağırsaklar genelde karın boşluğunun orta ve alt kısmında bulunurlar.  Duodenum, Jejenum ve İleum olmak üzere 3 kısımda bulunur.  Duodenum 25 cm olup ince bağırsağın en kısa, en geniş, en kalın duvarlı, en az hareketli bölümüdür. Karın arka duvarına yapışıktır. Jejenum ve ileum 6-7 metre uzunluğunda olup ince bağırsağın en uzun, en hareketli ve en kıvrımlı bölümüdür. Makroskopik özellikleri ile birbirinden ayrılamaz. Proksimal 2/5’i jejenum, distal 3/5’i ise ileumdur.

İntestinum Crassum yani kalın bağırsaklar bağırsak içeriğinin suyunu emerek su ve elekrolit dengesinin sağlanmasında rol oynar. 1.5-2 metre uzunluğundadır.

C-) Cavitas Pelvis: Pelvis Boşluğudur. Mesane, ince bağırsak,kıvrımları, düz bağırsak (rektum), erkekte prostat, vesicula seminalis, ductus deferens, kadında uterus, ovariumlar ve tuba uterinalar bulunur.

9781626231689 f0611 Vücut Boşluklarında Bulunan Organlar

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>