Eğitim Dünyası

Üst Ekstremite Arter Anatomisi

Üst ekstremite arterleri

Üst Ekstremite Arter Anatomisi

A. SUBCLAVIA: Sağ a. subclavia truncus brachiocephalicus’dan (art. sternoclavicularis hizasında) sol a. subclavia arcus aortae’dan (T4 hizasında) çıkar. A. subclavia’nın 1. bölümü m. scalenus anterior’un medial kenarına kadar uzanır. 2. bölümü m. scalenus anterior’un arkasında, 3. bölümü m. scalenus anterior’un dış kenarı ile birinci kaburganın dış kenarı arasındadır. A. subclavia’nın dört dalı vardır, sol tarafta tümü birinci bölümden, sağda ise truncus costocervicalis ikinci bölümden çıkarlar.Dalları: A. vertebralis, truncus thyrocervicalis, a. thoracica interna ve truncus costocervicalis’tir.

A. subclavia’nın dalları:

1.) A.vertebralis: boyun omurlarının foramen transversarium’ larından geçerek kafa tabanına gelir, foramen magnum’dan kafa boşluğuna girerek karşı tarafın a. vertebralis’i ile birleşir, a. basilaris oluşur.

2.) Truncus thyrocervicalis: A. thyroidea inferior (dalları a. laryngea inferior, a.cervicalis ascendens, rr. tracheales..), A. suprascapularis ve A. transversa cervicis (dalları a. cervicalis   superficialis, a. dorsalis scapula)

3.) A. thoracica interna: rr.mediastinales, rr. thymici, rr. sternales, rr. intercostales anteriores (ilk 6 intercostal aralığın ön tarafına), a. pericardiophrenica, a. musculophrenica (7-11. intercostal arlığın ön tarafına, diaphragma, karın kaslarına) ve a. epigastrica superior

4.) truncus costocervicalis: a. cervicalis profunda ve a. intercostalis suprema dallarını verir.

A. axillaris:

A. subclavia 1. kaburganın dış kenarı hizasından itibaren a. axillaris adını alır, fossa axillaris içinde uzanır. Birinci bölümü birinci kaburganın lateral kenarı ve m. pectoralis minor’un üst kenarı arasında uzanır, burada a. thoracica suprema (superior) dalını verir. İkinci bölümü m. pectoralis minor’un arkasında bulunur. Bu bölümden a. thoraco-acromialis ve a. thoracica lateralis dalları çıkar. Üçüncü bölümü m. pectoralis minor’un alt kenarı ile m. teres major’un alt kenarı arasında kalan bölümdür. A. subscapularis (dalları a. thoracodorsalis ve a. circumflexa scapula), a. circumflexa anterior humeri ve a. circumflexa posterior humeri dallarını verir.

Üst ekstremite kollateral dolaşımı:A. circumflexa scapula (a. subscapularis’in dalı), truncus thyrocervicalis’in a. suprascapularis dalı ve a. dorsalis scapulae (a. transversa cervicis’in dalı)  scapula etrafında anastomoz yapar. A. axillaris veya a. subclavia bağlanması gerektiğinde bu anastomoz koruyucudur. Damar a. subscapularis’in distalinde bağlanırsa kolun beslenmesi tehlikeye girer.

A. brachialis: Üst ekstremiteyi besleyen tek arterdir. A. axillaris m. teres major’un alt kenarı hizasında bu adı alır. Kolun üst yarısında humerus’un iç yanında, alt yarısında humerus’un önündedir. Kolda a. profunda brachii, a. collateralis ulnaris superior ve a. collateralis ulnaris inferior dallarını verir. Collum radii hizasında a. radialis ve a. ulnaris dallarına ayrılır.

Not: Tansiyon sphigmomanometre ile biceps tendonunun iç yanında ölçülür.

Dirsek eklemi etrafındaki anastomozlar: A. brachialis  a. collateralis ulnaris inferior’un ayrılma yerinin distalinden bağlanırsa a. recurrens radialis (a.profunda brachii ile birleşir) ve a. recurrens ulnaris (a. collateralis ulnaris superior ve inferior ile birleşir) ile oluşan anastomoz koruyucu etki yapar.

A. radialis:

A. brachialis’in dış (radial, lateral) taraftaki terminal dalıdır. Üst bölümü m. brachioradialis, alt bölümü deri ve fascia ile örtüdür. Trasesi fossa cubiti-processus styloideus radii arasındadır. Nabız arteridir, el bileği yakınında m. flexor carpi radialis tendonunun  lateralinde radiusun doğrudan üzerinde bulunur, buradan nabız alınabilir. Ayrıca enfiye çukurundan da radial nabız alınabilir. Ön kolda a. recurrens radialis, a. carpalis palmaris ve a. palmaris superficialis dallarını verir.El bileğindeki radius’un distal ucunu dolanarak el sırtına gelir, burada r. carpalis dorsalis dalını verir. Elde birinci interosseal aralıktan palmar tarafa geçer, a. princeps pollicis ve a. radialis indicis dallarını verir. Uç kısmı a. ulnaris’in r. palmaris profundus’u ile beraber arcus palmaris profundus’u oluşturur. Bu arcus aa. metacarpales palmares ve rr. perforantes dallarını verir.

A. ulnaris:

A. brachialis’in ulnar taraftaki terminal dalıdır.   önkolda a. recurrens ulnaris ve a. interossea communis dallarını verir. El bileğinde retinaculum flexorum’un yüzeyelinden geçer, burada r. carpalis dorsalis ve r. carpalis palmaris dallarını verir. Os pisiforme’nin radial tarafından geçer, kavisli distal kısmı a. radialis’in r. palmaris superficialis dalı ile beraber arcus palmaris superficialis’i oluşturur. Elde r. palmaris profundus ve aa. digitales palmares communis dallarını verir. Elde arter ve anastomozlar çok olduğu için laserasyonlarda aşırı kanama olur. Arcus yırtılmalarında hem radial hem ulnar arter bağlanmalıdır.

Vertebral Arter

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>