Sağlık Köşesi

Testisin Damarsal Hastalıkları

testis torsiyonu

Testisin Damarsal Hastalıkları

VASKÜLER BOZUKLUKLAR

Torsiyon

Spermatik kordonun bükülmesi testisin venöz drenajını ve arteryel beslenmesini bozar. Bununla birlikte kalın duvarlı arterler açık kalır ve böylece aşırı vasküler dolgunluk ve venöz infarktüs gelişir. İki tip bulunur. Neonatal torsiyon intrauterin veya doğumdan hemen sonra görülür, anatomik bir bozukluk yoktur. Erişkin torsiyonu adolesan dönemde görülür ani başlangıçlı testiküler ağrı bulunur. Testislerin anormal mobilizasyonuna neden olan iki taraflı anatomik defekt bulunur. Sıklıkla herhangi bir incitici ajan olmaksızın görülür. Ürolojik az sayıdaki acil durumdan biridir. Testisin sağlam kalabilmesi için ilk 6 saat içinde düzeltilmelidir. Etkilenmemiş testisinde başına bir olay gelmemesi için orşiopeksi uygulanmalıdır.

Morfolojik değişiklikler, olayın süresi ve şiddetine bağlı olarak konjesyondan yaygın interstisyel kanamaya kadar değişir. Daha ekstrem örneklerde bütün testisi tutan hemorajik veya iskemik infarktüs gelişir. Bu durumda testis büyük, yumuşak ve nekrotiktir. Histopatolojik özellikler hemorajik infarktüs olarak evre3’te anlatılmıştır.

Tunika vaginalisin çeşitli lezyonları

Testis ve epididimisin hemen proksimalinde seroza ile örtülü bir kesedir ve her iki yapıda gelişen lezyonlar tarafından tutulabilir.

Çevredeki infeksiyon veya tümörlerden kaynaklanan genellikle kendiliğinden ve belirgin bir neden olmadan berrak seröz sıvı birikimi olabilir (hidrosel). Skrotal kesede belirgin büyüme olur ve yanlışlıkla testiste büyüme olduğu sanılabilir. Ancak, ışık geçirgenliğine bakılarak, içeriğin berrak özelliği ile çoğu kez içerisindeki estisin sınırları belirlenebilir. Hidrosel kesesinde sıklıkla mezotelyal proliferasyon bulunur. Nadiren, tunika vajinalisten malign mezotelyoma da gelişebilir.

Hematosel, tunika vajinalis içerisinde kan varlığına işaret eder. Nadir bir olaydır ve doğrudan testise olan travmalarda veya testis torsiyonunda kanın tunika vajinalis içerisine yayılmasıyla veya yaygın kanama diatezinin bulunduğu hemorajik hastalıklarda gözlenir.

Şilosel, tunika içerisinde lenf birikimine verilen isimdir ve hemen daima yaygın lenfatik obstrüksiyonun oldu¤u elefantiyazis olgularında görülür.

Genişlemiş efferent duktuslar veya rete testis duktuslarında küçük kistik semen birikimini tanımlayan spermatosel ve spermatik kordonda genişlemiş veni tanımlayan varikosel’den de söz etmek gerekir. Varikosel asemptomatik olabilir, ama bazı olgularda infertilite nedeni olabilir ve cerrahi olarak düzeltilebilir.

Spermatik Kord ve Paratestiküler Tümörler

Lipomlar, proksimal spermatik kordonu tutan sık lezyonlardır. Genellikle inguinal herni (fıtık) onarımı sırasında saptanırlar. “Lipom” olarak tanı konsa da, bu lezyonların çoğu gerçek bir neoplazmdan çok fıtık kesesi boyunca inguinal kanal içine itilen retroperitoneal yağ dokusunu yansıtır.

En sık benign paratestiküler tümör adenomatoid tümör’dür. Bu lezyonlar mezotelyal kökenlidirler. Adenomatoid tümörler genellikle epididimin üst kutbuna yakın gelişen küçük nodüller şeklindedir. Gros olarak iyi sınırlı olmalarına karşılık, mikroskopik olarak çevre dokuya ve testise küçük invazyonlar yapabilirler. Bu lezyonun önemi, testis yakınında görülen birkaç benign tümörden biri olmasıdır. Eğer ürolog bu lezyonun kökenini operasyon sırasında frozen kesit ile tanmlayabilirse, lokal eksizyon uygulayarak hastayı orşiektomiden kurtarabilir.

En sık malign paratestiküler tümörler, spermatik kordonun distal ucuna yerleşen çocuklarda rabdomyosarkom ve erişkinlerde liposarkomlardır.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>