Eğitim Dünyası

Temel Etik Öğretileri Hakkında Bilgi

Etik

Temel Etik Öğretileri Hakkında Bilgi

FEDAKARLIK= GENEROSITY=OBFERBEREITSCHAFT: Kendini diğer insanlar için feda etme, Toplum lehine şahsî feragat, Bir şey uğruna kıymetli bir şeyini vermekten çekinmeme, gönüllü olarak başkası ya da toplum için kendi haklarından feragat etmedir.

DEĞERLER= VALUES= WERTE: Hangi sosyal davranışın iyi, doğru ve arzulanan olduğunu belirten paylaşılan ölçüt veya fikir, İnsanların değerlendirmeye tâbi tutuldukları nesnel ya da öznel durumdur. Susayan insan için bir bardak su çok değerlidir gibi.

KURAL=KAİDE=NORM: Belirli bir grupta veya toplumda standartlaşmış, yol gösterici ve idare edici davranış şekillerinin bütünüdür.

HÜMANİZM=İNSANLIK=HUMANITY= HUMANISMUS: İnsana yakışacak şekilde oluşan yaklaşım, İnsancıllık çabasıdır.

İDEAL=ÜLKÜ=IDEAL: Ulaşılması gereken uygun bir hedef, hayalde yaşatılan bir arzudur.

İYİLİK=GOODNESS=GUTES WERK: Merhametten ve sevgiden kaynaklanan güzel bir davranış, Topluma faydalı olan her güzel iştir.

ERDEM=VIRTUE=TUGEND:

Yüksek seciye, Yaratılıştaki iyiliktir. Etik kurallara ve ahlaklı davranmaya riayet melekesi, Ruh ve dimağ temizliği, İnsanın kötülükten uzak durması hali, İnsanı başkalarından üstün ve meziyetli olmasını sağlayan ahlaki yapı, İnsanın tam bir ahlâk olgunluğuna ulaşmasıdır. Erdem, ruhun doğruluğu, düzeni ve uyumudur. Kötülük ise bu düzeni bozan temel öğedir. İnsan erdemli olduğu ölçüde özgürdür. Böyle bir insanı aklı (us) yönetir. Aklın egemen olduğu yerde mutluluk, denge, huzur vardır. Tutkular ise mutsuzluk, uyumsuzluk, huzursuzluk yaratır.

KARAKTER=CHARACTER=CHARAKTER: Kişiliğin sosyal çevrenin değer yargılarıyla ve eğitimle oluşan veya kazanılan yönü, Kişiye özgü duygu, düşünce, tutum ve davranışların bütünüdür.

HUY=MİZÂÇ=TEMPERAMENT= NATURLICHE VERLANGUNG: Şahsiyetin organik yapı ve doğuştan gelen/getirilen eğilimlerin oluşturduğu ve genelde zor değişen yanı, Kişide bulunan iyi veya kötü sıfatlardır.

Etik değerler

HAYIRSEVERLİK=CHARITY= PHILANTHROPIE: Herkes hakkında iyilik-güzellik dilemek ve bunun için çaba sarf etmektir.

DÜRÜSTLÜK=HONESTY=ERLICHKEIT: Sözünde, tutum ve davranışlarında doğruluktan ayrılmama, her türlü kötülükten uzak durma / aynı zamanda doğruluktur.

SADAKAT=FIDELITY=LOYALITAET: Doğru olma ve sözünde durma, sözünü yerine getirmedir.

SORUMLULUK = MESULİYET  =RESPONSIBILITY=VERANTWORTUNG: Belirli bir görevin, istenilen nitelik ve nicelikte yerine getirilmesi, Belirlenen bir görevi layıkıyla yerine getirmek için uyulması gereken şeydir.

VİCDAN = CONSCIENCE = GEWISSEN: İç mahkeme, Ahlâki veya bilinçlenmiş şuur, İyiyi kötüden; doğruyu yanlıştan ayırmaya yardımcı olan öğedir.

EMPATİ=EMPATHY=EMPATHIE: Başkalarının içinde bulunduğu hissi durumu (acı, ıstırap, ağrı, hasret, arzu) sezinleyerek, ona karşı merhametli bir tutum takınma, Bir kişinin başkasının yerine kendini koymadır.

SAYGINLIK=REPUTATION=ANSEHEN: Yükseklik ve yücelik, Kişinin şahsiyetini ve toplumdaki statüsünü, itibarını gösteren bir ölçüdür.

SAYDAMLIK= TRANSPARENCY= OFFENHEIT: Bir toplumda bütün sosyal, iktisadi, siyasi faaliyetlerin denetlenebilir halde olması; kişilerin, idarecilerin doğru, açık ve hesap verir durumda olmalarıdır.

Etik sorunların içeriğinde  3 temel unsur vardır.

  1. Etik ikilem (Ethical dilemma)
  2. Çıkar çatışması (Conflict of interest)
  3. Buzda kaymak (Slippery slope)

Etik ikilem

  • Etik ikilem; hemen hemen her alanda yaşanan güncel ve önemli bir sorundur.
  • Bireysel ve sosyal yaşam, iş yaşamı, akademik alanlar, sağlık alanı…
  • Etik ikilem çözebilmek için ikilemi oluşturan etken ve bu etkeni çözebilecek konumda olan kişilerin duyarlılığı ve istekliliğidir. Buna ek olarak ikilemin çözümünü sağlayacak uygun etik teorinin de bilinmesi gerekir.
  • Etik ikilem çözümünde Tutarlı olmaki Esnek ama kararlı olmak, Verimli bir sonuç elde etmek, Özsaygıya değer vermek gerekir.

Etik ikilem çözümünde karşılaşılan bazı zorluklar:

– Tutarsızlıklar (Benim için doğru olan budur!…)

– Bu sorunu çözmeye gerek yok!

– Baskın egoizm yapısı (Başkası beni ilgilendirmez!)

– Yoğun çıkar çatışması yaşanmasıdır.

Etik ikilemi oluşturan sorunun çözümünde ya teleolojik ya da deontolojik bir yaklaşımdan yararlanmak gerekir. Teleoloji: Yaşamı ve evreni ereklerle temellendiren ve açıklayan bir düşünce sistemidir.

Deontoloji: Ödevsel yaklaşım sistemi.

ALTIN İLKE! İHTİYAÇLARINIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZ BAŞKALARININ İHTİYAÇLARINI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ  İHLÂL ETMEMELİDİR.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>