tıbbi anatomi

Koroner Arter Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Koroner Arter Anatomisi Hakkında Bilgi A.coronaria dextra Sağ veya arka sinus aortae’dan çıkar. Semilunar kapaklar açıldığında da deliği kapanmaz (solda da aynı). Conus arteriosus ve auricula dextra arasından sağa→sulcus interventricularis posterior’un üst ucuna döner. Dalları: R.interventricularis posterior –(PDA:posterior descending artery)  (her 2 ventriküle ve rr.interventriculares septales), R.marginalis dexter, R.nodi sinuatrialis(%60), Rr.atriales, Rr.atrioventriculares ve R.coni arteriosi,

Lenfoid Organların Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Lenfoid Organların Anatomisi Hakkında Bilgi Dalak (Splen, Lien): Regio hypochondriaca sinistra’da yerleşmiştir. Koyu mor renkte, yumuşak ve kolayca yırtılabilen bir yapıya sahiptir. Diaphragma ile komşu yüzüne facies diaphragmatica, organlarla komşu yüzüne facies visceralis adı verilir. Bu yüz mide, böbrek ve flexura coli sinistra ile komşuluk yapar. Erişkinde ortalama ağırlığı 100-250 gr kadardır, aşırı büyümesine splenomegali

Kalp Hizasının Altında Kalan Venler

resim Kalp Hizasının Altında Kalan Venler ALT TARAF VENLERİ, V. CAVA INFERIOR Alt ekstremitenin yüzeyel venleri: Derinin hemen altında, yüzeyel fascia’nın iki yapraği altinda bulunurlar. Vena saphena magna ve parva büyük yüzeyel venlerdir. Ayak sırtında oluşan arcus venosus dorsalis’ten başlarlar. V. saphena magna: Vücudun en uzun venidir. Koroner arter bypass ameliyatlarında graft olarak kullanılır. Lig. inguinale’nin

Lenfatik Sistem Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Lenfatik Sistem Anatomisi Hakkında Bilgi Lenf (lympha=berrak su) çoğunlukla berrak, suya benzer bir sıvıdır, bazen sarımtırak veya hafif opak olabilir.  Vücutta lenf taşıyan damarlara lenfatikler denir. Lenfatik sistem: Birçok dokuda hücrelerarası boşluktan başlayan çok küçük lenf damarları Lenf damarları boyunca yerleşmiş lenf nodülleri Sindirim kanalı duvarları (ağız, pharynx, oesaphagus, mide ve bağırsaklar), dalak ve timusta

Göğüs Boşluğu Venleri Tıbbi Anatomi

resim Göğüs Boşluğu Venleri Tıbbi Anatomi 1.) V. cava superior:  v. brachiocephalica dextra ve sinistra’nın birleşmesi ile oluşur, sağ atrium’a açılır. 2.) V. brachiocephalica: V. subclavia ve v. jugularis interna’nın birleşmesi ile oluşur, sol taraftaki daha uzundur. Sağ ve sol v.brachiocephalica birleşerek v. cava superior’u oluştururlar. 3. V. azygoz: Sağ v. lumbalis ascendens L1-2 hizasında v.

Üst Ekstremite Derin ve Yüzeyel Venleri

resim Üst Ekstremite Derin ve Yüzeyel Venleri Üst ekstremitenin yüzeyel venleri 1.) rete venosum dorsale manus: parmaklardan başlayan vv. digitales dorsales üç adet v. metacarpalis dorsalis’i, bunlar da el sırtında rete venosum dorsale manus’u oluştururlar. 2.) v. cephalica: rete venosum dorsale manus’un radial kısmından başlar, ön kolun radial (dış) kısmında ilerler, sulcus bicipitalis lateralis’te yukarı uzanır.

Üst Ekstremite Arter Anatomisi

resim Üst Ekstremite Arter Anatomisi A. SUBCLAVIA: Sağ a. subclavia truncus brachiocephalicus’dan (art. sternoclavicularis hizasında) sol a. subclavia arcus aortae’dan (T4 hizasında) çıkar. A. subclavia’nın 1. bölümü m. scalenus anterior’un medial kenarına kadar uzanır. 2. bölümü m. scalenus anterior’un arkasında, 3. bölümü m. scalenus anterior’un dış kenarı ile birinci kaburganın dış kenarı arasındadır. A. subclavia’nın dört