nükleotid nedir

DNA ve RNA’nın Yapısı

resim DNA ve RNA’nın Yapısı Nükleotidler ve nükleik asitlerde karakteristik bazlar ve pentozlar bulunur. Gen, fonksiyonel bir biyolojik ürün için gerekli DNA segmentidir. Ribozomal RNA (rRNA) ise ribozomların yapısal bileşenidir. Mesajcı RNA (mRNA) genetik bilgiyi nükleustan sitoplazmaya ribozomlara taşır. Transfer RNA (tRNA), mRNA’daki genetik bilgiyi spesifik amino asit dizelerine transfer eder. Nükleotid= Nitrojen içeren baz +

Biyopolimerler Hakkında Detaylı Bilgi

resim NÜKLEOTİD VE NÜKLEOZİDLER: Nükleozid, nükleobaz yapısına bir riboz halkasının katılmasıyla oluşan moleküldür. Örneğin; Sitidin, Üridin, Adenozin, Guanozin, Timidin ve İnozin (hipoksantin+riboz=İnozin, tRNA’da bulunur.) Nükleozidler hücrede spesifik kinazlarla fosforile olarak nükleotidleri oluştururlar. DNA ve RNA polimerleri uzun, lineer moleküllerdir. Nükleik asitlerin tekrarlayan yapısal üniteleri yada monomerleri nükleotid olarak adlandırılır. Herbir nükleotid, bir azotlu baz, bir pentoz