Eğitim Dünyası

Santral Sinir Sistemi Tümörleri Hakkında Bilgi

primer glial tümör

Santral  Sinir Sistemi Tümörleri Hakkında Bilgi

İntrakranial tümörler 100.000’de 10-17, İntraspinal tümörler 100.000’de 1-2, Primer tm %70, metastaz %30, Çocuklarda infratentorial yerleşim %70 ve Erişkinlerde supratentorial yerleşim %70’tir. Benign görünümlü olup prognozu kötü olabilir. Beyin sapındaki tm’ler benign bile olsa ex sebebidir. Genelde infiltratif – rezidüel tm sık – nüks sıktır. BOS ve meninksler yolu ile yayılım var ama metastaz çok nadirdir.

Glial Tümörler

 • Astrositom
 • Oligodendrogliom
 • Ependimom
 • Ortak nokta immunhistokimya ile GFAP pozitifliği var

Astrositom: Erişkin SSS tümörlerinin %65’idir. Genellikle serebral hemisferde ve 4-6. dekatta görülür. Makroskopi: İnfiltratif, sert-gevrek, bazen kistik, yüksek dereceli olanlarda nekroz olup Mikropisi: Artmış sellülerite, nükleer pleomorfizm, fibriler zemin, mitoz, mikrovasküler proliferasyon ve nekroz şeklindedir.

Astrositom (WHO (DSÖ) derecelendirme)

 • Düşük dereceli astrositom (Derece I)
 • Diffüz astrositom (Derece II)
 • Anaplastik astrositom (Derece III)
 • Glioblastom (Derece IV)

Düşük dereceli astrositomlarda p53 inaktivasyonu PDGF-A aşırı üretimi ve Yüksek dereceli astrositomlarda RB geninde mutasyon p16 ve 19q’da mutasyon olur.

Glioblastom: Üçte birinde p53 mutasyonu var (Genellikle sekonder Glioblastom). Üçte birinde EGF reseptöründe artış var (Genellikle primer Glioblastom). Üçte birinde genetik değişiklik saptanamaz. Prognozları arasında fark yok. Cerrahi+RT+KT’ye rağmen yaşam süresi 8-10 aydır.

Pilositik Astrositom: Çocuk ve genç erişkinde sık ve Derece I tm’lerdir. En sık serebellum, optik sinir ve 3.ventrikül’de görülür. Makroskopi: Sıklıkla kistik + mural nodül ve Mikroskopisi: Bipolar, iğsi, fibriler uzantılı, sakin hücreler ve rozental fibrilleri+mikrokistler şeklindedir.

Beyin Sapı Gliomları: İlk iki dekatta sıktır. İlk iki dekat primer tümörlerin %20’sidir. RT sonrası 5 yıllık yaşam %20-40’dır.

Oligodendrogliom: Tüm gliomların %5-10’udur. En sık 4-5. dekatta ve serebral hemisferde görülür. Makroskopi: Nispeten iyi sınırlı, jelatinöz, kist, kanama, kalsifikasyon ve Mikropisi: Şeffaf sitoplazmalı düzgün yuvarlak nukleuslu hücreler, pleksiform damar çatısı ve kalsifikasyon şeklindedir. Cerrahi- (RT-KT) ile ortalama 5-10 yıllık yaşam öngörülmektedir.

Ependimom: Ventrikül ve sentral kanala komşu alanlarda görülür. Çocuklarda beyin tm’lerinin %5-10’unu oluşturur ve 4.ventrikülde sık, erişkinde spinal kordda sıktır. Derece II tümörlerdirler. BOS ile yayılım sık ve ortalama yaşam süresi 4 yıldır. Makroskopi: Düzgün sınırlı solid kitleler ve Mikroskopisi: Fibriler zeminde düzgün oval nukleuslu hücreler + ependimal rozet + pseudorozet şeklindedir.

Gliobastom

Miksopapiller ependimom

* DSÖ Derece I

* Filum terminalede yerleşir

* Tam eksizyon sonrası prognoz iyidir

* Miksoid zeminde papiller yapılar

Subependimom

* DSÖ Derece I

* Ventrikül lümenine doğru büyüyen solid nodül

* Genellikle asemptomatik

* Fibriler zeminde ependimal hücre kümeleri

Koroid Pleksus Papillomu: DSÖ Derece I olarak sınıflandırır. En sık lateral ventrikül yerleşimlidir. Çocuklarda sıktır. Klinik bulgu hidrosefalidir. Mikroskopisinde: Düzenli papiller yapılar mevcuttur. Malign formu nadir (koroid pleksus karsinomu) ve erişkinde metastaz ile ayırt edilmelidir.

3. Ventrikül Kolloid Kisti: Genç erişkinde sıktır. Klinik bulgu hidrosefalidir. Kuboidal hücreler ile döşeli kistik yapılar görülür. Kist içeriği jelatinöz kıvamlıdır.

Nöronal ve Nöroglial Tümörler:Gangliositom (Matür ganglion hücreleri) ve Gangliogliom (Ganglion h + glial hücreler) şeklindedirler. 3. Ventrikül, hipotalamus ve temporal lopta görülür. İyi sınırlı, kistik ve kalsifikasyon görülür. İmmunhistokimyal yöntemle sinaptofizin pozitif ganglion hücreleri mevcuttur.

Medulloblastom: Çocukluk çağı beyin tümörlerinin %20’sidir. Serebellumda orta hatta yerleşir. Nöroektoderm kökenli primitif hücreler görülür. Leptomeningeal yayılım sık, prognoz kötüdür. Düzgün sınırlı, kolay parçalanabilir özelliktedir. Kıt sitoplazmalı hiperkromatik yuvarlak hücreler görülür. Total eksizyon + RT + KT ile 5 yıllık yaşam %75’tir.

Primer Beyin Lenfoması: Ekstranodal lenfomaların %2’sidir. İntrakranial tümörlerin %1’idir. İmmunsuprese hastalar ve 60 yaş üstü risk grubudur. Genelde multipl nodüller, iyi sınırlı, santral nekroz sıktır. Genellikle büyük B hücreli lenfoma  görülür.

Germ Hücreli Tümörler: Orta hatta, pineal ve suprasellar bölge yerleşim gösterir. Beyin tm’lerinin Avrupa’da %1, Japonya’da %10’udur. Adolesan ve genç erişkinde sıktır. Primer gonadal germ hücreli tm yayılımını ekarte etmek gerekir. Testisteki seminomun SSS’deki adı “germinom”dur. RT ve KT’ye yanıt iyi ama BOS yayılımı varsa kötüdür.

Meningiom: Araknoid hücre kökenli benign tümörlerdir. Meninks veya ventrikül duvar yerleşimlidir. En sık parasagittal, lateral konveksite, sfenoid kanat, olfaktör oluk, sella turcica’dadır. Makro: İyi sınırlı, solid, fibröz, kapsüllüdür Kemik yayılımı, en plak gelişim olabilir. Genellikle benign tümörler ancak malign formu vardır.

SSS’ne Metastaz Yapan Tümörler

 • İntrakranial tümörlerin yaklaşık %30’u
 • En sık primer odaklar, akciğer, meme, deri (melanom), böbrek ve GİS’dir
 • Gri cevher-beyaz cevher arasında ve multipl nodüller
 • Meningeal karsinomatozis, en sık AC’in küçük hücreli karsinomunda

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>