Protein Kaynatma Deneyi Yapılışı

10x5yxl Protein Kaynatma Deneyi Yapılışı
Kaynatma Deneyi
Amaç: Bu deneyde protein içerip içermediği bilinmeyen bir çözeltiye kaynatma ve asetik asid muamelesi ile protein varlığının saptanması amaçlanmıştır. Deney aynı zamanda protein özelliklerini ve denatürasyonu açıklamaya da yöneliktir.
Materyal: Örnek çözelti % 3 asetik asid
Metod: Bir tübün yarısına kadar örnekten konur ve tüpteki çözelti üst kısmından ısıtılır. Herhangi bir bulanıklık oluşması durumunda birkaç damla asetik asid eklenir ve oluşan
değişiklik izlenir.
Sonuç ve tartışma: Protein çözeltisi kaynatıldığında moleküler yapıdaki H ve non kovalant bağlar kopar ve proteinler (örneğin albümin ve globülinler) denatüre olarak çökerler. Bu çökelti, örnek soğutulduğunda tekrar çözülmez. Değişim irreversibl’dır.
Deneyde de örneğin olduğu tüpte ısıtma sonucu az ya da şiddetli bulanıklık meydana gelirse bu bulanıklığın nedenleri şunlar olabilir: Proteinler, karbonatlar, fosfatlar…
Hangi grup bileşenin bulanıklığa neden olduğunu saptamak için tüpe birkaç damla asetik asid damlatılır. Bulanıklık kalırsa ya da artarsa nedeni proteindir; kaybolursa fosfat ya da karbonat varlığı kesinleşir. Primer kalsiyum fosfat ısıtıldığında CO2 çıkışı ile sekonder ve tersiyer kalsiyum fosfatlara çevrilir ve çöker. Bu tuzlar ortalama % 3’lük asetik asid ilave edildiğinde çözünür. Asetik asid de proteinlerin denatürasyonuna neden olan bir etken olduğundan, asetik asid ilavesi ile proteinler çözünmez, aksine denatürasyon olayı hızlanır.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>