Eğitim Dünyası

Periferik (Çevresel) Dolaşım Anatomisi

Bacak Toplardamarı

Periferik (Çevresel) Dolaşım Anatomisi

Periferik dolaşım: Kan dolaşımı ve Lenf dolaşımı

Kan damarları (vasa sanguinae): Arterler, Venler ve Kapiller damarlar

Arterler (arteriae) kanı kalpten alarak dokulara taşırlar. Arter dallarının birbirleriyle birleşmesine anastomoz (anastomosis) denir. Bu anastomozlar herhangi bir tıkanma durumunda doku harabiyetini önler. Arterlerin duvarlarında kapakçık bulunmaz. Yüzeyel periferik arterlerden nabız alınabilir.

Venler (venae) periferdeki kanı kalbe taşıyan damarlardır ve bunların lümenlerinde kapakçıklar bulunur. Venlerden nabız alınmaz. Derinde yerleşen arterler sıklıkla beraberinde iki venle seyreder, bu venlere venae commitantes denir.

Kommunikan (perforan) venler: Yüzeyel venleri direkt olarak derin venlere bağlarlar.Kapakçıkları kanın sadece yüzeyelden derine geçmesine izin verir.

Yüzeyel venlerden kan alınabilir, intravenöz enjeksiyonlar yapılabilir. Gastrointestinal sisteme ait venler direkt olarak kalbe gitmez, bu venler vena portae hepatis’i oluşturarak karaciğere giderler.

Lenfatik sistem (systema lymphaticum) lenf damarları ve lenfatik dokudan oluşur ve dolaşım sistemi ile yakın ilişkilidir. Lenf damarları hücreler arası boşluklardaki sıvının geri taşınmasında kardiovasküler sisteme yardımcı olan bir damar sistemidir. Taşıdığı hücrelerarası sıvıyı venöz sisteme boşaltır. Lenf damarları içinde akan sıvıya lenf sıvısı (lympha: berrak su) denir.

A. CAROTIS COMMUNIS DEXTRA VE SINISTRA, DALLARI

A. carotis communis dextra truncus brachiocephalicus’un dalıdır. A. carotis communis sinistra arcus aorta’nın dalıdır ve Baş ile boynu besler. Başlangıç yeri: articulatio sternoclavicularis’in hemen arkası (dextra), arcus aorta’nın en üst noktasıdır (sinistra). A. carotis communis genellikle boyunda yan dal vermez.

Boynun damar-sinir paketi

A. carotis communis, lateralinde v. jugularis interna, ikisi arasında arkada n. vagus bulunur. Bu yapılar boyunda karotis kılıfı (vagina carotica) ile sarılırlar. A. carotis communis cartilago thyroidea’nın  üst kenarı hizasında (C4 vertebra hizasında) carotis externa ve carotis interna dallarına ayrılır.

Glomus caroticum: Bu çatal (bifurkasyon) yerinde bulunan küçük-oval bir kemoreseptördür. Kandaki O2 seviyesi düşünce solunumu ve kalp hızını arttırır. İnnervasyonu: glossopharyngeus ve vagus.

Sinus caroticus: A. carotis communis’in üst ucu ve a. carotis interna’nın başlangıç kısmında bulunan genişleme şeklinde bir baroreseptördür. Kan basıncının ayarlanmasında rol oynar. Refleks olarak kan basıncı değişikliklerine göre beyine giden kan miktarını ayarlar. Kalp hızını arttırır/yavaşlatır. İnnervasyonu:n. glossopharyngeus – n. vagus

Carotis nabzı : Trachea ve infrahyoid kaslar arasında palpe edilir. CPR da rutin olarak kontrol edilir. A.carotis communis C6 hizasında kompreslenebilir.

A. carotis externa : Baş ve boynun dış yüzünü besler. Cartilago thyroidea’nın üst kenarı hizasında başlar. Mandibula boynunun arkasında fossa retromandibularis’e girer, burada maxillaris ve temporalis superficialis dallarına ayrılır. A. carotis externa’nın kendisi ve dalları karotis üçgeni içinden başlar.

Sindirim Sistemi damarları

İç yüzünden : a. pharyngea ascendens ve a. sternocleidomastoidea

Ön yüzünden: a. thyroidea superior, a. lingualis ve a. facialis

Arka yüzünden: a. occipitalis ve a. auricularis posterior geçer.

Uç dalları : a. temporalis superficialis ve a. maxillaris’dir.

A. facialis (a. maxillaris externa) dalları :

Boyunda: a. palatina ascendens, r. tonsillaris, rr. glandulares, a. submentalis

Yüzde: a. labialis superior, a. labialis inferior, r. lateralis nasi, a. angularis

A. facialis nabzı mandibula alt kenarını çaprazladığı yerde, m. masseter’in hemen önünde alınabilir.

A. facialis’in anastomozları: A. pharyngea ascendens (a. carotis externa’nın dalı), a. palatina descendens ve a. infraorbitalis (a. maxillaris’in dalları), a. transversa faciei (a. temporalis superficialis’in dalı), a. dorsalis nasi (a. ophthalmica’nın dalı), a. sublingualis (a. lingualis’in dalı) ve karşı tarafın a. facialis’i ile yaygın anastomozları vardır. Bu anastomozlar yüzünden yüz yaraları çok kanarlar ve tek bir tarafın kompresyonu ile kanama durmaz.

A. temporalis superficialis :

Saçlı deriyi besler. Dalları: r. parotideus, a. transversa faciei, rr. auriculares anteriores, r. zygomaticoorbitalis, a. temporalis mediadır. Uç dalları: r. frontalis, r. parietalis

A. maxillaris : A. carotis externa’nın kalın olan uç dalıdır. Collum mandibulae-lig. sphenomandibulare arasından geçerek fossa pterygopalatina’ya gelir. Üç bölüme ayrılır:

  1. mandibular bölüm
  2. pterygoid bölüm
  3. pterygopalatin bölüm

mandibular bölümde: a. auricularis profunda, a. tympanica anterior,a. alveolaris inferior, a. meningea media, a. pterygomeningea (a. accessoria meningea)

pterygoid bölümde: a. temporalis profunda, rr. pterygoidei, a. masseterica, a. buccalis

pterygopalatin bölümde: a. alveolaris superior posterior, a. infraorbitalis, a. palatina descendens, a. canalis pterygoidei, a. sphenopalatina

V. JUGULARIS EXTERNA

V. retromandibularis ve  v. auricularis posterior’un glandula parotidea içinde birleşmesiyle oluşur. V. jugularis externa m. sternocleidomastoideus’u yüzeyelinden içten dışa doğru çaprazlar, trigonum omoclaviculare’de derinleşerek clavicula’nın 2 cm yukarısında v. subclavia’ya açılır. V. jugularis anterior (arcus venosus juguli), v. transversa cervicis ve v. suprascapularis de bu vene açılırlar.

V. jugularis interna : Beynin tümü ve yüz ve boynun derin yapılarını drene eder. Boyun kökünde v. subclavia ile birleşerek v. brachiocephalica’yı oluşturur, burada oluşan açıya angulus venosus (Pirogow açısı) denir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>