Eğitim Dünyası

Pelvis ve Alt Ekstremite Arterleri

Arteria İliaca İnterna

Pelvis ve Alt Ekstremite Arterleri

A. iliaca communis:

Pars abdominalis aortae L4’ün biraz solunda a. iliaca communis dextra ve sinistra’ya ayrılır, bu ayrılma yerine bifurcatio aortae denir. A. iliaca communis yan dal vermez, art. sacro-iliaca hizasınada a. iliaca externa ve interna’ya ayrılır. A. iliaca externa alt ekstremiteyi, a. iliaca interna pelvis duvarlarını ve organlarını besler.

A. iliaca interna: Art. sacro-iliaca hizasında başlar, foramen ischiadicum majus’un üst kenarında ön ve arka köklerine ayrılır. Dalları çok varyasyon gösterir.

Visseral dalları: a. umblicalis (mesaneye a. vesicalis superior dalını verir), a. vesicalis inferior, a. rectalis media, a. uterina ve a. vaginalis (kadınlarda).

Parietal dalları: a. iliolumbalis, a. obturatoria, aa. sacrales laterales, a. pudenda interna (dalları a. rectalis inferior, a. perinealis, a. penis/a. clitoridis), a. glutea superior, a. glutea inferior

A. iliaca externa: A. iliaca communis’in çatallanma yerinden başlar, lig. inguinale’nin altında lacuna vasorum’dan geçerek uylukta a. femoralis olarak devam eder. Dalları: a. epigastrica inferior (a. cremasterica, r. pubicus-a. obturatoria ile anastomoz yapar) ve a. circumflexa ileum profunda’dır.

A. femoralis: A. iliaca externa’nın devamıdır, başlangıç kısmı v. femoralis ile birlikte vagina femoralis denen kılıfla sarılıdır. Trigonum femorale içinde v. femoralis’in lateralinde uzanır, daha sonra canalis adductorius’a girer. Lig. inguinale’nin ortasında ve 2-3 cm altında palpe edilebilir. Dalları: a. epigastrica superficialis, a. circumflexa iliaca superficialis, aa. pudendae externae, a, profunda femoris (a. circumflexa femoris medialis ve lateralis, aa. perforantes) ve a. descendens genicularis.

A. poplitea: A. femoralis canalis adductorius’un alt ucundan çıkarak fossa poplitea’ya gelince a. poplitea adını alır. Fossa poplitea’da en derinde ve medialde a. poplitea, lateralinde ortada v. poplitea, en yüzeyelde ve lateralde n. tibialis yer alır.

Dalları: a. superior lateralis genus, a. superior medialis genus, aa. surales, a. media genus, a. inferior lateralis genus, a. inferior medialis genus’dur. M. popliteus’un alt kenarı hizasında a. poplitea a. tibialis anterior ve a. tibialis posterior adında iki terminal dala ayrılır. Diz eklemi etrafında yüzeyelde rete patellare, derinde rete articulare genus denen bir damar ağı oluşur. Bu ağı lateral ve medial genicular arterler ve a. descendens genicularis, a. circumflexa femoris lateralis’in r. descendens’i ve a. recurrens tibialis anterior oluşturur.

A. tibialis anterior:

M. popliteus’un alt kenarı hizasında başlar, membrana interossea cruris’in üst kısmındaki geçitten bacağın ön tarafına gelir, ekstensor kasların derininde uzanır. Ayak bileğinde iki malleol arası uzaklığın ortasından yüzeyel olarak geçerek a. dorsalis pedis adını alır. Dalları: a. recurrens tibialis posterior, a. recurrens tibialis anterior, a. malleolaris anterior lateralis, a. malleolaris anterior medialis.

A. dorsalis pedis:

Ayak bileğinden 1. metatarsal aralığa doğru ilerler.

Dalları: aa. tarsalis lateralis, aa. tarsales mediales, a. arcuata (a. metatarsalis dorsalis II-III-IV, a. digitales dorsalis), a. metatarsalis dorsalis I, a. plantaris profundus (a. plantaris lateralis ile beraber arcus plantaris profundus oluşur)’dur. Nabzın alınamaması periferik arter tıkanma veya daralması belirtisidir (claudicatio intermittans olur).

A. tibialis posterior:

M. popliteus’un alt kenarında başlar, tibia’nın arkasında ilerler. Malleolus medialis’in arkasından geçer.

Dalları :  r. circumflexus fibularis, a. fibularis (peronealis), a. nutriens tibialis, rr. malleolaris mediales, rr. calcanei, a. plantaris medialis ve a. plantaris lateralis’dir. Malleolus medialis’in arkasından bu arterden nabız alınabilir. Nabzı malleolus medialis’in hemen arkasından alınır, alınamaması periferik arter tıkanma veya daralması belirtisidir (claudicatio intermittans olur). A. tibialis posterior m. abductor hallucis başlangıcının altında a. plantaris lateralis ve a. plantaris medialis uç dallarına ayrılır. A. plantaris lateralis a. dorsalis pedis’in a. plantaris profundus dalı ile anastomoz yaparak arcus plantaris profundus’u oluşturur.

Femoral Arter

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>