Eğitim Dünyası

Özofagus (Yemek Borusu) Histolojisi

Yemek Borusu Histolojisi

Özofagus (Yemek Borusu) Histolojisi

Sindirim Sistemi

Sindirim Kanalı: Ağız boşluğu, Ağız, Özofagus, Mide, İnce ve Kalın Barsaklar, Rektum ve Anüs. Sindirim Kanalı lumeninin içeriği ile vücudun iç ortamı arasında koruyucu bir bariyer oluşturur.

Genel Özelliği; makromolekülleri parçalayan sindirim hücrelerini, Sindirilen moleküllerin vücudumuz tarafından alınmasını sağlayan emilim hücrelerini ve Vücudumuzun mikroorganizmalardan korunmasını sağlayan savunma hücrelerini içerir.

Sindirim Bezleri: Büyük tükrük bezleri, Karaciğer, Pankreas, Safra kesesi

Gastrointestinal kanalın tamamı genel yapısal özellikler gösterir. Ortasında değişen çaplarda bir LUMEN içerir. Bu lumen 4 ana tabakadan oluşan bir duvarla çevrilidir. İçten dışa doğru:

Tunica mucosa:  Epitel,  Lamina propria (gevşek bd.; dk, kan, lenfd.),  Lamina muscularis mucosa (içte sirküler dışta longitudinal)

Tela submucosa (çok sayıda kan ve lenf d. ve submukozal sinir  pleksusu (=Meissner pl.)

Tunica muscularis (içte sirküler ,dışta long.kas ; arada Myenterik sinir pl. (=Auerbach pl)

Tunica adventitia/ serosa (ince gevşek bağ d.; kan ve lenf d.; Yağ dokusu; tek katlı yassı epitel (mezotelyum)

Özofagus, Muskuler bir borudur. Yiyecekleri ağızdan mideye iletmek ile görevlidir. Normalde lumen kapalıdır. Özofagusun ; üst   1/3’lük kısmı çizgili kaslardan, orta 1/3’lük kısmı düz kas ve çizgili kaslardan, alt 1/3’lük kısmı ise sadece düz kaslardan oluşur.  Sadece periton boşluğundaki kısmında tunica seroza bulunur.

TUNİCA MUCOSA:

Epitel: KORNİFİYE OLMAMIŞ ÇOK KATLI YASSI

Kanal içeriği ile vücut dokuları arasında seçici geçirgen bariyer oluşturmaktır. Yiyeceklerin taşınmasını kolaylaştırmaktır. Kayganlaştırıcı ve koruyucu etkisi olan mukus salgılayan hücreleri barındırmaktır.

(Bazal Tabaka) Epitel tabakasının Lamina Propriya komşuluğunda bazal laminaya oturmuş en derin tabakasıdır (Doğurucu tabaka). Bazofilik sitoplazmalı, büyük bir nukleusu olan, mitotik olarak aktif tek katlı kübik yada prizmatik hücreleri içerir.  Bazal Tabakada yoğun mitotik aktivite görülür.Bölünen hücrelerin bir bölümü stratum bazalenin potansiyel kök hücre topluluğunu oluştururken, geri kalanları süperfisyal tabakaya kadar giden farklılaşma sürecine girerler.

Bazal hücreler az sayıda mitokondri  GER, küçük Golgi kompleksleri ve bol miktarda serbest ribozom içerirler. Sitoplazmalarında çok fazla sayıda ara filament- (tonofilamentler) (sitokeratin) vardır. Çoğalan hücreler daha üst tabakaya doğru göç ettikçe 10 nm çapındaki protein filamentlerin sayısı artar.

Hücreler yan ve apikal yüzde desmozomla birbirlerine, bazal yüzde ise hemidesmozomlarla bazal membrana sıkıca tutunurlar . Komşu hücreler arasındaki bağlantı DESMOZOM* (macula adlherens) lar ile sağlanır.  Makula Adherens (Desmozom) Epitel hücrelerinin lateral yüzünde değişik seviyelerde kesintili yamalar şeklinde görülür.

Desmozom (macula adherens): Hücreleri birbirine tutunduran düğme şeklindeki bağlantı birimleridir. Hücre içinde ara filamanlara tutunurlar. Hücrelerarası mesafedeki yapışma proteinleri= KADERİNLER (desmocollin ve desmoglein). Sitoplazmik yoğun plakları oluşturan proteinler= plakoglobin, desmoplakindir.

Hemidesmozom: Epitel hücrelerinin hemen altındaki bazal laminaya tutunmasını sağlarlar.

Dikensi Tabaka: Hücre şekilleri kübik, poligonal veya hafifçe yassıdır. Merkezi çekirdeğe sahip olan bu hücrelerin, filamanla dolu sitoplazmik çıkıntıları vardır. Stoplazmik çıkıntılar içindeki filamanlar (Tonofibriller) hücreye dikensi bir görünüm kazandırır. Tonofibriller, dikensi görünümlü sitoplazmik çıkıntılar içinde ilerleyerek bir desmozomun yoğun plağına tutunurlar ve hücrelerin kohezyonla bir arada tutulmalarında önemli rol oynarlar.

3- ARA TABAKA: 2-3 sıra katman oluşturan, YASSILAŞMIŞ POLİGONAL biçimli, koyu boyanan hücre tabakasıdır.

4- YÜZEYEL TABAKA: YASSI hücre tabakasıdır. Bu tabakadaki hücrelerin hücre eksenine uyan tarzda yassılaşmış nükleusları mevcuttur. Bazı hücrelerde keratohyalin granüllerine rastlanabilir.

TUNİCA MUCOSA

Lamina propria: Gevşek bağ dokusudur. Beze ait boşaltım kanalları ile birlikte, bağ dokusu elemanları, damarlar, sinirler ve lenf nodüllerine rastlanabilir.

Lamina muscularis mucosa: İçte sirküler dışta longitudinal düz kas hücrelerinden oluşur. Sindirim kanalının diğer hareketlerinden bağımsız olarak mukozanın hareketini sağlar ve böylece yiyeceklerle olan teması arttırır. Kontraksiyonları sinir pleksusları tarafından yönetilir. =>Sindirim kanalındaki yiyecekler karıştırılır ve ileriye itilir.

TELA SUBMUCOSA: L. Propria’ye göre daha fibröz daha az hücreye sahip gevşek bağ dokusundan yapılmıştır. Bağ dokusu elemanlarının dışında özofagusa ait bileşik tubulo alveolar miks bez olan Gl.Oesophagea bulunur. Otonom Sinir sistemi kontrolü altındaki küçük parasempatik gangliyonları oluşturan sinir hücre topluluklarından (multipolar visseral nöron) meydana gelen; Plexus Submucosus (Meissner Plexus) yer alır.  Submukozal bezlerin salgı aktivitelerinin düzenlenmesi ve muscularis mukozanın hareketinden sorumludurlar.

Gl.Oesophagea: kayganlık sağlayarak pasajdan besin maddelerinin geçişini kolaylaştıran ve epitelin üzerinde koruyucu bir katman oluşturan müköz karakterli bir salgı yaparlar.

PROPRİA VE SUBMUKOZANIN SAVUNMADAKİ GÖREVİ:

  • lenf nodülleri epitelle birlikte organizmayı bakteriyel invazyondan korur.
  • Aktif olarak Ab üreten lenfoid hücreler ve makrofajlardan zengin
  • Başlıca Ab (IgA) =salgısal IgA’dır.

TUNİCA MUSCULARİS

İçte sirküler dışta longitudinal düz kaslardan oluşan oldukça kalın kas tabakasıdır. İki kas tabakası arasında plexus Myentericus (Auerbach Plexus) yerleşmiştir.

TUNİCA ADVENTİTİA/ SEROSA

Gevşek bağ dokusundan oluşur. Damar, sinir ve bağ dokusu elemanları bulunur. Diafragmadan geçtikten sonra mideye kadar olan bölümü mezotel ile örtülüdür (tunica serosa).

Özofagus Histolojisi

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>