Özefagus (Yemek Borusu) Anatomisi

Yemek borusu anatomisi Özefagus (Yemek Borusu) Anatomisi

Yemek borusu anatomisi

Özefagus (Yemek Borusu) Anatomisi

23-25 cm. uzunluktadır. Cartilago cricoidea veya 6. boyun omuru hizasından başlar. T10’da diaphragma’yı geçer, T11’de cardia ile birleşir. Bölümleri:

1.pars cervicalis: boyun bölgesi.

2.pars thoracica: mediastinum sup. ve posterior’da bulunur.

3.pars abdominalis: karın boşluğunda bulunur.1.25 cm. uzunluktadır.

Pars cervicalis

 • Önde: trachea,
 • Arkada: cervical vertebralar ve prevertebral kaslar
 • Yanlarda: Gl. thyroidea yan lobları, A. carotis communis ve N. laryngealis recurrens

Pars thoracica

 • Önde: Trachea, Bronchus principalis sinister, Atrium sinistrum, Diaphragma
 • Arkada: Thoracal vertebralar, Prevertebral kaslar, A. intercostalis , posterior dexter, Ductus thoracicus, V. hemiazygos ve Aorta thoracica
 • Solda: Arcus aortae, A. subclavia sinistra, Ductus thoracicus, N. laryngealis recurrens sinister, Sol pleura
 • Sağda: -Aorta thoracica, Sağ pleura, V. azygos, Ductus thoracicus

Ductus thoracicus: Sağ N. vagus arkada, Sol N. vagus önde Plexus oesophagealis

Pars abdominalis: En kısa bölümdür. Karaciğer’in sol lobunun arka yüzüdür (sulcus oesophageus). Arkada diaphragma vardır. Sadece ön yüzü ve sol tarafı peritonla kaplıdır.

Darlıkları:

 • başlangıç kısmı(en dar yeri)
 • arcus aorta’yı çaprazladığı yer (Th4)(fonk.)
 • bronchus principalis sinister ile çaprazlaşma yeri (anat.)
 • diaphragma’dan geçiş yeri (anat.)
 • Pars abdominalis (fonk.)

Başlangıç kısmında (pharyngooesophageal darlık) anatomik bir sfinkter bulunur. Alt darlık ve abdominal parçada ise fonksiyonel bir sfinkter bulunur (Los).

Özefagusun Yapısı:

1.T.adventitia

 1. T. muscularis (dışta longitudinal,

içte sirküler kas lifleri)

trigonum Laimeri

 1. T. submucosa (damar-sinir-

mukoz bezler)

 1. T. mucosa: çok katlı yassı epitel.

Oesophagus’un üst 1/3 kısmı çizgili kas liflerinden oluşur, orta 1/3 kısmı hem çizgili hem çizgisiz kas liflerinden, alt 1/3 kısmı çizgisiz kas liflerinden oluşur.

Arterleri: a. thyroidea inferior, pars thoracica aorta, a. bronchialis, a. gastrica sinistra, sol a. phrenica inferior

Venleriv. thyroidea inferior, v. azygos, v. hemiazygos, -v. gastrica (porto-caval)

Lenfatikleri: N.l. cervicales prof., n.l. mediastinalis sup-post., n.l. gastrici sin.

Özefagusun innervasyonu:

çizgili kaslarını n. laryngeus recurrens’den (n. vagus’un dalı) gelen motor lifler, çizgisiz kaslarını truncus sympathicus’dan gelen sempatik ve n. vagus’dan gelen parasempatik lifler innerve eder. Sensitif: N. vagus ve sempatiklerle.

Pars thoracica 1024x657 Özefagus (Yemek Borusu) Anatomisi

Pars thoracica

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>