Nüzul Sebeplerinin Özellikleri

 Nüzul Sebeplerinin Özellikleri

nuzul sirasina gore tebyinu l kur an iste kur an 220101211110440 Nüzul Sebeplerinin Özellikleri
Hadis mecmuaları ve tefsir kitaplarında, bir ayetin tefsir sebebi nüzulüne ait vakıa itibariyle uygun fakat, şahıslar, zaman ve mekan itibariyle değişik bir kaç sebep zikredildiğini görmekteyiz%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri Ez-Zerkeşi bu hususu şöyle izah etmektedir: ?Sahabe ve tabiun?un adetindendir ki, onlardan biri şu ayet şunun için nazil oldu dedikleri vakit, ondan kastettikleri şey, o ayetin şu hükmü tazammun ettiğini ifade etmek istemeleridir%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri Yoksa bu hadise ayetin sebebi nüzulü demek değildir%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri?
Müfessirlerin nüzul sebeplerine ilişkin olarak belirledikleri ve göz önünde bulundurdukları ilkeler şunlardır%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri
1) Sebepleri değişik tek ayet: Mesela Bakara: 2/121 ayetinin nüzul sebebi olarak şunlar söylenmiştir: Bunlar: a) İbn Abbas?a göre Ca?fer b%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri Ebi Talib?le Habeşistan?a hicret eden 40 müslümandır%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri b) Dahhak?a göre Yahudilerden iman edenlerdir%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri c) Katade ve İkrime?ye göre Rasulullah?ın ashabıdır%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri
Böyle bir durumda:
a) Rivayetlerin sahih olanı alınır, diğeri terkedilir%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri
b) İki rivayet de sahihse, rivayetler arasındaki tercih sebebine itibar edilir%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri Mesela ravilerden birinin olayı görmüş olması tercih sebebidir%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri
c) İki rivayet sahih, tercih sebebi de yoksa rivayetlerin arası cem? edilir, hadisenin ayet inmeden önce cereyan ettiğine hükmedilir%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri
d) Rivayetler sahih, tercih sebebi de yok, cem? de edilemiyorsa, bu taktirde ayetin mükerrer olarak nazil olduğuna hükmedilir%name Nüzul Sebeplerinin Özellikleri
2)Tek sebeple inen çok ayet:Bu durumdatek sebep iki ayetin inmesine sebep olabildiği gibi, ikiden fazla ayetin inmesine de sebep olabilir

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>