Eğitim Dünyası

Mol Kavramı Çözümlü Test

kimyacı avagadro
ÇÖZÜMLÜ TEST

1. I- 16 gram oksijen gazı
3,01.1023 tane He gazı
6 gam C içeren CO2 gazı

yukarıdaki gazların N.Ş.A.’ da kapladıkları hacim hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?(C=12 O=16)

A)I>II>III B) I=II>III
C) I=II=III D) II>III>I
E) I=III>II

Çözüm : I- n=16/32 = 0,5 mol 0,5. 22,4 = 11,2 litre
3,01.102376,02.1023=0,5 mol 0,5.22,4 = 11,2 litre
6 gram C içeren CO2 0,5 moldür. 0,5.22,4 = 11,2 litre

Cevap C

3,01.1022 tane X(OH)2 3,7 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (O=16 H=1)

A?74 B) 32 C) 40
D) 56 E) 14

Çözüm : n= 3,01.1023/ 6,02.1023 = 0,05 mol

0,05 mol 3,7 gramsa

1 mol X

X= 74 gram/ mol

X+32+2= 74 Ş X=40 gr/mol
Cevap C

8 gram oksijen gazında kaç tane atom vardır ? (O=16)

A) 3,01.1023 B) 6,02.1023
12,04.1023 D) 1,505.1023
24,08.1023

Çözüm : n= 8/32= 0,25 mol O2 gazı

1 mol O2 molekülünde 2.6,02.1023 tane atom varsa

0,25 mol O2 de X

X= 3,01.1023 tane atom Cevap A

0,2 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y nin atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ?

A) 2/3 B) 3/2 C) 1
D) 3/7 E) 7/2

Çözüm :

0,2 mol 32 gramsa

1 mol ?

?= 160 gr/mol

2.X + 3.16 = 160 Ş X= 56 gr/mol

X/Y = 56/16 Ş X/Y= 7/2 Cevap E

5.XY bileşiğinin molekül ağırlığı 28 dir.
XY2 bileşiğinin molekül ağırlığı 44 dür.

Buna göre X ve Y nin atom ağırlıkları sırasıyla nedir ?

A)24-32 B) 14-12 C) 12-16
D) 32-23 E) 12-14
Çözüm :

2 X + Y = 28
X + 2Y = 44

X= 12 Y= 16 Cevap C

Kütlece %80 X içeren X2H6 bileşiğinde X in atom ağırlığı kaçtır ?

12 B) 14 C) 23
D) 27 E) 40

Çözüm :

2.X / 6.1 = 80/20 Ş X= 12 Cevap A

15. Kütleleri eşit SO3 ve Fe2O3 karışımında Fe atomları sayısının toplam O atomu sayısına oranı kaçtır ? (Fe=56 S=32 O=16)

2 B) 2/5 C) 2/9
D)1 E) 2/3

16. Mol sayıları bir birine eşit olan KOH, CO2 ve SrCO3 içeren karışımın 99,2 gramında toplam kaç mol atom içerir ?
(H=1 O=16 K=39 Sr=88 C=12)

0.4 B) 4,4 C) 1,2
D) 3,6 E) 2,4

17. X2CrO4 bileşiğinde % 32 Cr bulunduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (Cr=52 O=16)

162,5 B) 98,5 C) 49,5

46,5 E) 23,2

18. NO ve N2O4 karışımında NO nun kütlesi aşağıdakilerden hangisiyle bulunamaz ?
(N=14 O=16)
Karışımın mol sayısı ve kütlesi
Karışımın mol sayısı ve atomların toplam mol sayısı
Atomların toplam mol sayısı ve karışımın kütlesi
Karışımın N.Ş.A da hacmi ve molekül sayısı
NO nun mol sayısının toplam mol sayısına oranı ve karışımın kütlesi

19.
C2H6 ve C3H8 gazlarından oluşan Karışımda 4,214.1023 tane molekül ve 5
mol H atomu içermektedir. Buna göre karışım kaç gramdır ?
(C=12 O=16)

9 B) 17,6 C) 26,6
D) 30,2 E) 34

20.
Mol sayıları eşit XO2 ve X2O4 karışımının 27.6 gramının 1.2 mol oksijen
atomu bulunduğuna göre XO2’nin molekül kütlesi kaçtır?
A)14 B)28 C)46
D)56 E)92

21. Molekül kütleleri ve molekül sayıları eşit olan iki organik bileşikten ;

Kütle
İçerdikleri C atomu sayıları
Elementlerin kütlece birleşme oranı

değerlerinden hangisi ya da kesinlikle aynıdır?

Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D)I ve III E) II ve III

22. 30 tane Na , 20 tane S atomu ile 40 tane O2 molekülünde teorik olarak en çok kaç tane Na2SO4 oluşturulabilir?

5 B) 10 C) 15
D) 20 E) 30

23.
32 gram SO2 dekine eşit sayıda atom içeren CX4 bileşiğinin kütlesi 26,4
gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (S=32 O=16 C=12 )

A) 1 B) 19 C) 24
D) 35,5 E) 80

24. I- 1,204 .1023 tane C2H4 molekülü
II- 1,204 .1023 tane C içeren C2H4
III- 3,612 .1023 tane H içeren C2H4

Yukarıdaki C2H4 gazının mol sayıları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru gösterilmiştir ?

I=IIIII>II
C) III>I>II D) III=II>I
E) I>II>III

25.I-1,204.1023 tane oksijen molekülü : m1
NŞ.A da 89,6 litre H2 gazı : m2
0,4 mol oksijen atomu : m3

yukarıda verilen maddelerin kütleleri arasında nasıl bir ilişki vardır ? (O=16 H=1)

5m1=4m2=5m3 B) 5m1=8m2=5m3
C) 4m1=5m2=4m3 D) 8m1=5m2=8m3
m1=m2=m3

26.
2,09 gram X elementi O atomuyla tamamen birleşerek 2,33 gram X2O3
bileşiğini oluşturmaktadır. X in atom ağırlığı nedir? (O=16)

418 B) 209 C) 109
D) 218 E) 233

16 gram oksijen gazının 5 lt hacim kapladığı koşullarda 16 gram SO2 gazının hacmi kaç
litredir ? ( O=16 S=32)

10 B) 7,5 C) 5

2,5 E) 1,25

28. N2H4 gazı için ;
N.Ş.A’da 0,25 molü 5,6 litredir.
0,5 molü 6mol atom içerir.
1 molekülünün kütlesi 32 gramdır.
Yargılarından hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D)I ve III E) II ve III

29.
0,25 mol C2H6 molekülündeki C atomu kadar N atomu içeren N2X5
molekülünün kütlesi 27 gramdır. Buna göre X’in atom ağırlığı nedir?
(N=14)

80 B) 108 C) 16
D)32 E) 28

N Avagadro sayısını gösterdiğine göre, N.Ş.A da 3 mol H2 içerisinde kaç tane H atomu vardır ?

N/6 B) N/3 C) 2N

D) 3N E) 6N

31.
0,02 mol Al2S3 ile 0,03 mol XS2 bileşiklerinin toplam kütlesi 6,6 gram
olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (Al=27 S=32)

120 B) 150 C) 64 D) 56 E) 64

32. 0,16 mol N içeren N2H4 ile toplam 4,5 mol atom içeren C2H5OH bileşikleri karıştırılırsa karışımda kaç mol H atomu bulunur ?

3,2 B) 3 C) 6 D) 6,2 E) 8,2

33. Saniyede 1 milyon su molekülünün buharlaştığı bir ortamda 3,6 gram su kaç dakikada
buharlaşır ? (H2O=18 N= 6.1023)

1,2.1017 B) 7,2.1024 C) 6.1023
D) 3.1023 E) 2.1015

34.. 21 gram XF3 N.Ş.A da 5,6 litre hacim kaplamaktadır. Buna göre N.Ş.A da 2,8 litre hacim kaplayan X2O3 kaç gram gelir ?
(F=19 H=1)

27,5 B) 84 C) 12,75
D) 21 E) 42

35.. I- X2 gazının molekül kütlesi
X elementinin kükürtle oluşturduğu bileşiğin molekül kütlesi
1 tane X atomunun kütlesi

X2 gazının N.Ş.A. da öz kütlesi bilindiğine göre yukarıdakilerden hangisi yada hangileri hesaplanabilir ?

Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

36. Eşit kütledeki PH3 ve H2S gazları için ;

NŞA hacimleri
Molekül sayıları
atom sayıları
Hangisi ya da hangileri aynıdır ?
( P: 31 H:1 S: 32 )

A)I ve II B)I ve III C)II ve III

D)Yalnız III E)Yalnız II

37. N.Ş.A da 4,48 litre olan SO3 ve SO2 gaz karışımının kütlesi aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz ? (S=32 O=16)

18 B) 15 C) 14 D) 13 E)12

38. 1,4 gram N içeren N2H4 gazı N.Ş.A da kaç litredir ? (N=14)

A) 2,24 B) 1,12 C) 4,48 D) 44,8 E) 11,2

39.
Bir demir oksit bileşiğinin 16 gramı 4,8 gr O atomu içerdiğine göre bu
oksitin formülü aşağıdakilerden hangisidir ? (Fe=56 O=16)

A) FeO B) Fe2O C) Fe2O3 D) Fe3O4 E) Fe2O2

MOL KAVRAMI-3

1. XmYn gazının N.Ş.A hacmi ve kütlesi bilindiğine göre X in atom ağırlığını hesaplayabilmek için ;

m ve n sayıları
Bileşiğin molekül ağırlığı
Avagadro sayısı
Y nin atom ağırlığı

niceliklerinden hangisi yada hangileri
bilinmelidir ?

Yalnız I B) I ve II C)I ve IV

II ve III E) I,III ve IV

2. CO ile C2H4 gazları karışımında hacimce %80 CO gazı olduğuna göre CO atomları sayısının C2H4 atomları sayısına oranı nedir ?
(C=12 O=16 H=1)

4 B) 1/4 C) 4/3 D)3/4 E) 3/5

3..
26 gram Cr içeren Cr2S3 ile 52 gram X2S3 bileşiklerinde S atomunun
kütleleri bir birine eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?
(Cr=52 S=32 )

208 B) 96 C) 112 D) 56 E) 28

4.
CO ve CO2 gazlarından oluşan ve 0,3 mol gelen gaz karışımında toplam
0,8 mol atom bulunmaktadır. Buna göre karışımın kütlesi kaç gramdır ?
(CO=28 CO2 = 44 )

A) 5,6 B) 8,8 C) 11,2 D) 11,6 E) 13,2

5.
X2S3 ve Y2S3 bileşiklerinin eşit kütlede S içeren miktarları göz önüne
alınıyor. X ve Y farklı atom olduklarına göre bu iki bileşiğin ;

Atom sayıları
Kütleleri
X ve Y atomu sayıları
Mol sayıları

niceliklerinden hangileri birbirine eşittir ?

I,II ve III B) I,III ve IV
C) I ve II D) II ve IV
I,II ve IV

6. I- N.Ş.A da 11,2 litre hacim kaplayan CH4 gazı
0,8 gram CH4 gazı
2×6,02.1023 tane H atomu içeren CH4 gazı

yukarıdaki gazların kütleleri arasındaki iliş hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
(C=12 H=1 )

I>II>III B) III>II>I C) I=III>II
D) I=II=III E) II>III>I

7. 16,4 gram K2S.nH2O bileşiğinin kristal suyu tamamen uçurulunca kalan katı 11 gr olduğuna göre (n) sayısı kaçtır ?
(K=39 S=32 H2O=18)

1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

8. Eşit sayıda O atomu içeren,

XO II- X2O3 III-X3O4

bileşiklerinin kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

A) I>II>III B) III>II>I C) III>I>II

I=II>III E) III>II=I

9. CnH2n+2O bileşiğinin 0,2 mol ü 6,4 gram olduğuna göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır ?(C=12 O=16 H=1)

Formüldeki n sayısı 1 dir.
Kütlece % 50 O içerir.
Kütlece C/H oranı 3/2 dir.
1 molünde 6 tane atom vardır.
16 gram bileşikte 6 gram C vardır.

10. I- 0,2 mol X3Y4 bileşiği 46,4 gramdır.
Xin atomkütlesinin Y nin atom kütlesine
oranı 7/2 dir.

Buna göre X in atom kütlesi kaçtır ?

A) 16 B) 32 C) 56

80 E) 168

11. Avagadro sayısının 3,5 katı kadar atom içeren V2O5 bileşiği kaç gram O içerir ? (O=16)

10 B) 20 C) 30

40 E) 50

12. I- N.Ş.A da 11,2 litre oksijen gazı
II- 2,4 gram ozon gazı
III-12,04.1022 tane O atomu

Yukarıdaki örneklerdeki oksijen miktarları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

I>III>II B) II>III>I C) III>I>II
D) III>II>I E) II>I>III

13.
Eşit ağırlıkta oksijen içeren P2O5 ve P2O3 karışımının kütlesi 9,76
gramdır. Karışımdaki P2O5 in mol % si nedir ? (P=31 O=16)

37,5 B) 32,5 C) 67,5
D) 62,5 E) 12,5

14. Eşit kütlelerde O içeren SO3 ve CuSO4 bileşiklerinin içerdikleri S atomlarının oranı kaçtır?

A)4/3 B)1 C)1/2
D)1/3 E)1/4

15. X gazının atom ağırlığı 20 ve avagadro sayısı L olduğuna göre L/20 değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

1 mol X’in atom sayısı
1 gram X’in atom sayısı

1 gram X’in mol sayısı
20 mol X’in atom sayısı
20 gram X’in mol sayısı

16. Molekül sayısı ve kütlesi bilinen X2Y3 gazının hangi değeri bilinemez ?

Molekül kütlesi
NŞA’da hacmi
Y’nin mol sayısı
X’in kütlece yüzdesi
Atom sayısı

17.
CH4 gazı ile N2O gazı karışımı N.Ş.A. da 11,2 litre olup karışım 04 mol
N atomu içermektedir. Karışımdaki CH4 gazının mol % si kaçtır ?

A)20 B) 30 C) 60 D) 80 E) 40

NH3 + CO karışımı N.Ş.A da 11,2 litre olup karışımın kütlesi 11,8 gram gelmektedir. Karışımdaki CO nun mol % si nedir ?
( C=12 O=16 N=14 H=1)

20 B) 40 C) 60
D) 80 E) 90

Çözüm :

NH3 + CO = 0,5 mol; NH3 x mol ise CO = 0,5-x moldür.

0,5. 17 + (0,5-x).28 = 11,8 gram
X=0,2 mol NH3 CO = 0,3 mol olur.

0,5 molde 0,3 mol CO varsa

100 molde X

X= 60 Cevap C

1,806.1023 tane atom içeren SO3 gazı N.Ş.A da kaç litre hacim kaplar ?

6,72 B) 22,4 C) 2,24
D) 1,68 E ) 4,48

Çözüm : n= 1,806.1023/6,02.1023 = 0,3 mol atom

1 mol SO3 de toplam 4 mol atom varsa

X mol 0,3 mol atom

X= 0,075 mol V= 0,075.22,4 = 1,68 litre

Cevap D

3,01.1023
tane CO molekülü, N.Ş.A da 5,6 litre hacim kaplayan N2 gazı ve 7,5 gram
NO gazından oluşan karışımın kütlesi kaç gramdır ?

14 B) 21 C) 22
D) 28,5 E) 32,5

Çözüm :

CO= 3,01.1023/6,02.1023 = 0,5 mol .28 = 14 gr

N2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol . 28=7 gr
= 7,5 gr

NO= 7,5 gr

Mt= 14+7+7,5 = 28,5 gr. Cevap D
Eşit molekül sayıda bir karışım elde edebilmek için 15 gram C2H6 gazına N.Ş.A da kaç litre C3H4 eklenmelidir ? (C=12 H=1)

A) 5,6 B) 2,24 C) 22,4
D) 1,12 E) 11,2

Çözüm :

C2H6= 15/30 = 0,5 mol

Molekül sayılarının eşit olması demek mol sayılarının eşit olması demektir. O halde C2H6 da 0,5 mol olmalıdır.

0,5.22,4 = 11,2 litre C3H4 Cevap E

X2H4 bileşiği ile XO bileşiği eşit kütlede ve molekül sayıları da eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?(O=16 H=1)

12 B) 14 C) 16
D) 32 E) 40

Çözüm :

Molekül sayıları eşitse mol sayıları da eşittir. Kütlelerde eşit olduğuna göre molekül ağırlıkları da eşittir.

2.X + 4.1 = X+16 Ş X= 12 Cevap A

XY3
bileşiğinin molekül ağırlığı MgY bileşiğinin molekül ağırlığının 2 katı
olduğuna göre Y elementinin atom ağırlığı kaçtır? (X=32, Mg=24)

12 B) 16 C) 23
D) 24 E) 40

Çözüm :

(32 + 3.Y) = 2.(24 + Y) Ş Y = 16 Cevap B

0,01 molünde 0,02 mol X ve 0,03 mol Y bulunan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir ?

XY B) XY2 C) X2Y3
D) XY3 E) X2Y

Çözüm :

1 molde 2 mol X ve 3 mol Y bulunacağından bileşik X2Y3 olur.
Cevap C

0,5 mol CuSO4XH2O bileşiği 125 gram ise X sayısı nedir ? (Cu=64 S=32 H=1 O=16)

2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

Çözüm :

0,5 mol CuSO4XH2O 125 gram ise

1 mol ?

? = 250 gram

CuSO4XH2O = 250 Ş 64 + 32 +64 + 18.X = 250

X= 5 Cevap D

15.0,2 molünde 2,4 gram X ve 3,2 gram Y bulunduran bileşiğin bir molekülünün kütlesi kaç gramdır ?

A) 28 B) 28/6,02.1023

C) 14/6,02.1023 D) 6,02.1023

6,02.1023/28

Çözüm :

1
mol bileşikte 12 gram X ve 16 gram Y bulunacağından bileşiğin molekül
ağırlığı 28 gram dır. 1 molekülün kütlesi MA/ 6,02.10 23 olduğundan
28/6,02.1023 olur.
Cevap B

2 mol CO2 için ;

2 mol C içerir.
4 mol O atomu içerir.
6,02.1023 tane CO2 molekülüdür.
Toplam atom sayısı 6×6,02.1023 dür.

Yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur ?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
I,II ve IV E) II,III ve IV

Çözüm :

1 mol CO2 de 1 mol C varsa 2 mol CO2 de 2 mol C olur.
1 mol CO2 de 2 mol O varsa 2 molde 4 mol O olur.
1 mol CO2 6,02.1023 tane CO2 dir. 2 mol ise 1,204.1023 tane CO2 molekülüdür.
1 mol de 3×6,02.1023 tane atom varsa 2 mol de 6×6,02.1023 tane atom bulunur.

Cevap D

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>