Sağlık Köşesi

Mesane Tümörleri Hakkında Detaylı Bilgi

mesane tümörü
Lateral Anatomi

İdrar yolu tümörleri (Renal pelvis ten üretraya kadar):

ABD –Böbrek kanseri 2007; 51190 yeni olgu, 12890 ölüm, İdrar yolu tümörleri Kanser ölümlerinin %3ünü oluşturur. 2007 te 69210 olgu ; 67160 mesane, 2050 üreter, üretra ve 14450 ölüm var. Erişkin tümörüdür. 50-80 yaş (%80), erkek/kadın 3/1. Mesane (%90)>renal pelvis (%8)>üreter (%1.5)>üretra %0.5; Epitelyal tümörler %95; Ürotelyal karsinom %90 ve “transisyonel hücreli-değişici epitel” karsinom vardır.

Ürotelyal tümörler: Risk Faktörleri: Tütün kullanımı, sigara içimi (3-7x risk fazla), Erkekler ~%50, kadınlarda %30, Sigara bırakıldıktan sonra risk azalır. Mesleki riskler (~%25 olguda), Boya işcileri, kuru temizleme, kamyon sürücü, baca temizleyici, deri, alümünyum işcisi, boyacı gibi. Diyet (kurutulmuş et ve yağ) ( A Vitamini koruyucu), Bölgesel Mısırda Schistosoma haematobium (skuamoz), Kronik analjezik kullanımı (renal pelvis), Kronik siklofosfamid kullanımı (mesane- 9x risk), Mesanenin radyasyona maruz kalması başlıcalarıdır.

İdrar yolu tümörleri – Klinik: idrara direkt kanama – Ağrısız hematüri (%80-85), Mesane irritasyonu, sık idrar yapma
•Ağrı, ödem (nadir), İleri karsinom veya üreteral obstrüksiyon, Hidronefroz, piyelonefrit gibi bulgularla seyreder.

Ürotelyal karsinom makroskopi: Mesane (ilk tm %60 tek, %70 mesanede sınırlı), ~%75 süperfisyel (mukozal), %20 kas invaziv, %5 metastatik ve Papiller, noduler veya düz, kırmızı-pembe etsi görnümlüdür. Tek veya multipl, unilateral veya bilateral olabilir. Belirgin makroskobik bulgu olmadan yaygın in situ değişiklik mevcut olup Üreter gibi lüminal yüzeyi dar olan alanları tıkayıp hidronefroz gibi sekonder değişiklikler yapabilir.

Ürotelyal neoplazi: Papillom (%1); Nadir, genç olgularda görülür. Papiller yapıları döşeyen epitelin normal mukozadan farkı yoktur. Rekürrens göstermediği düşünülür. İnverted papillom; Lamina propria içine doğru gelişmiş benign tümöral lezyon şeklindedir.

Ürotelyal neoplazm düşük malignite potansiyelli

Papilloma benzer ama hücre tabakası fazla, hafif nükleer düzensizlikler ve nadir mitoz, (minimal yapısal ve nükleer atipi) ve 9p21 delesyonu p16 geni, (tümör süpressör, siklin bağımlı kinaz inhibisyonu). 9q delesyonu bilinmeyen genler, Tekrarlayabilir, benign seyirli, nadiren ilerler %3-5, Papillomadan ayrım: papiller yapılar daha kalın ve/veya nukleuslar daha büyük, mitoz varsa basal tabakada sınırlı. Şemsiye hücreleri var fakat belirgin olmayabilir.

Ürotelyal karsinom mikroskobi: Ürotelyal karsinom düşük dereceli;  Genellikle papiller, düz olabilir. Ürotelyal neoplazi düşük malignite potansiyelliden daha fazla hücresel ve yapısal değişiklik görülür. Mitotik figür sık değil ve genelde alt yarıda (istisna tam kat olabilir). İnvazyon <10% sıklıkla rekürrens olur. İnvaziv tümörler sıklıkla 17p delesyonu (p53 geni), 13q delesyonu (retinoblastom geni), ve/veya 14q ile birliktedir.

Ürotelyal karsinom yüksek dereceli; Papiller ve/veya düz, sıklıkla nekrozla birlikte, Düşük dereceliden daha anaplastiki Predominant veya total olarak düzensiz görünüm. Yapısal hücrelerin (düzensiz kümelenmesi ve epitelin organizasyonunda bozukluk) ve sitolojik anomaliler (nükleer pleomorfizm, kromatinde bir araya gelme eğilimi ve belirgin nukleolus, tüm katta ve atipik de olabilen mitozlar, kohezyon kaybı) çevre mukozada karsinoma insitu olabilir. İnvazyon %80 ve metastazlar görülür.

mesane tümörü
mesane tümörü

Ürotelyal karsinom tanı ve tedavi

Tanı; sistoskopi, biopsi ve sitoloji, Erken lezyonlar Karsinoma insitu saptanması zor olabilir. Tedavi; Transüretral rezeksiyon (TUR) yüzeyel hastalıkta, %80 tam çıkarım, %30-80 rekürrens %30 progresyon, İntravezikal kemoterapi, BCG, Radikal sistektomi (prostatektomi, salfingo histerektomi), İleri olgularda sistemik kemoterapi ve radyoterapi iledir. 5 yıl sağkalım ortalama %81 Mesane sınırlı tümörler %94, bölgesel yayım %48, uzak metastaz %6
–I: %80-90
–II: %30-60
–III: %20-30
–IV: %10-20
•Papillom ve düşük malignite potansiyelli tümörler 10 yıl sağkalım %98’dir.

Ürotelyal karsinom evreleme: 

pTa Mukozada sınırlı papiller tümör, lamina propria invazyonu yok
pTis Karsinoma insitu
pT1 Lamina propria invazyonu
pT2 Kas invazyonu
pT3 Perivezikal doku invazyonu
pT4 Prostat, uterus vagina, pelvik veya karın duvarı invazyonu
Evre I: (Ta, T1): yüzeyel
Evre II (T2a, 2b): kas tutulumu
Evre III (T3b): sınırlı lokal invazyon
Evre IV (T4): belirgin invazyon, lenf nod veya uzak metastazlar

Skuamoz Hücreli Karsinom
Mesane kanserlerinin %3-7’sini oluşturur. Mısırda şistozomiazisle ilgili olarak %40 oranında görülmektedir. Bu tümörler tanı sırasında sesil, ülsere ve inflame olma eğilimindedir. Histolojik olarak pearl oluşumu, intersellüler köprüler ve keratotik sellüler debriler yardımcıdır. Verrüköz varyant dışında tanı anında tümörler orta veya kötü differansiye ve derin invazyon gösterirler. Prognoz: diferansiyasyon derecesi, Invazyon ve yayıma göre değişmekle birlikte hastaların %70’i bir yıl içinde kaybedilir. Kötü prognoz tanı anında ileri evrede olma ile ilişkilidir, aynı evre olan TCC ile prognozu benzerdir. Verrüköz Karsinom iyi prognozlu lümene doğru gelişmiş bir varyanttır.

Adenokarsinom
Primer pür adenokarsinomu nadirdir ve tüm malign mesane neoplazmların %3’ünden az. Mesane ekstrofili karsinomlu olgularda %90’ı oluştururlar, urakus tümörlerinde de önemlidir. Urakus kalıntısı, Periüretral ve perivezikal bezler, Sistitis sistika ve glandüler metaplazi odaklarından gelişebilir. Mesanede herhangi bir lokalizasyonda olabilir sıklıkla trigonda ve arka duvarda yerleşir. Önemli kinik farklılık 2/3 ü tek lezyon olmasıdır. Ayırıcı tanıda ilk önce mesaneye metastaz veya direkt invazyon ilk akla gelmelidir.

Makroskobik: papiller, nodüler, düz veya ülsere olabilir.
Mikroskobik: kolonik tip epitel bulunur ve yoğun ekstrasellüler mukus içerir. Bazı tümörler oldukça sellüler olup, sitolojik olarak daha az differansiyedir ve mukus içermez. Komşu üretelde sistitis sitika, glandülaris ve glandüler metaplazi izlenebilir. Birçok tümör tanı anında derin invazivdir ve kötü prognozu açıklayabilir. Evreleri benzer olanlar arasında benzer yaşam oranı var gibi görünmektedir.

Mesaneye metastaz veya direkt invazyonlar:  Uterus, vagina, appendiks, prostat ve kolon metastazları gözlenebilir. Adenokarsinom olgularında metastaz olasılığı araştırılmalıdır.

Epitelial olmayan neoplazmlar
Paraganglioma: Mesanenin paraganglioması (Feokromasitoma) nadir. Mesane duvarındaki paraganglionik yapılardan köken alır. Sürrenal’in feokromasitomasını andırır. Birçoğu fonksiyon göstermez. Fonksiyone olan paragangliomalar idrar yapma sırasında çarpıntı ve hipertansiyona neden olan kateşolamin deşarjları oluştururlar. Paragangliomalar diğer yerlerde görülenlere benzer şekilde birbirinde vasküler kanal sebekesiyle ayrılmış hücre gruplarından (zellballen) oluşurlar. Hücreler eozinofilik veya koyu bazende adrenal medulladakine benzer leylak renkli sitoplazmalıdır. Hücre nukleusları boyut farkı gösterebilir.

Mezenşimal neoplazmlar
Mezenşimal neoplazmlar nadirdir. Düz kas tümörleri (leiomyom ve leiomyosarkom) bunların en çok yaygın olanlarıdır; embrional rabdomyosarkom küçük çocuklarda görülür. Epitelial komponent olup olmadığı araştırılmalıdır (epitelial mikst tümörler, karsinosarkom, sarkomatoid karsinom).
Sarkomatoid özellikli tümörler
Epitelial – mikst tümörler: Mikst epitelial ve sarkomatoid paternler çeşitli yazarlar tarafından farklı deyimlerle tanımlanmaktadır. Bunlar sarkomatoid krasinom, metaplastik karsinom, spindle ve giant hücreli karsinom, karsinosarkom malign mikst mezodermal tümör gibi. Bunlar yüksek dereceli tümörlerdir ve epitel sıklıkla ülsere olduğundan epitelial orjinini gösternek güçtür. Üstündeki veya komşu epitel karsinoma in situ için araştırılmalıdır. Tümör epitelial alanlardan spindle alanlara geçiş için dikkatle araştırılmalıdır.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>