Mediastinum Anatomisi Hakkında Bilgi

Mediastinum Mediastinum Anatomisi Hakkında Bilgi

Mediastinum

Mediastinum Anatomisi Hakkında Bilgi

  • Mediastinum superius
  • Mediastinum inferius
  • Mediastinum anterius
  • Mediastinum medium
  • Mediastinum posterius

MEDIASTINUM SUPERIUS: m. sternohyoideus, m. sternothyroideus,m. longus colli’nin arcus aortae, vena brachiocephalica, truncus brachiocephalicus, v. cava superior,n. vagus, n. cardiacus’lar, n. phrenicus, n. laryngeus recurrens sinistra, a. carotis communis sinistra, a. subclavia sinistra, plexus cardiacus, trachea, oesophagus, ductus thoracicus, thymus, nodi paratracheales, nodi lymphatici tracheobronchiales

MEDIASTINUM ANTERIUS: Bu aralıkta gevşek bağ dokusu, lig. sternopericardiaca, birkaç lenf düğümü ve a. thoracica interna’nın mediastinal dalları, bazen de thymus veya artıkları bulunur.

Mediastinum posterius: Burada pars thoracica aortae, v. azygos, v. hemiazygos, n. vagus, n. splanchicus’lar, oesophagus, plexus oesophagus, truncus sympaticus’, ductus thoracicus ve nodi mediastinales posteriores bulunur.

Mediastinum medium: Bu aralıkta kalp, pericardium, aorta ascendens, v. cava superior’un alt yarısı, v. azygos’un son bölümü, bifurcatio tracheae, bronchus principalis dexter, bronchus principalis sinister, truncus pulmonalis, a.v.  pulmonalis dextra ve a. v. pulmonalis sinistra, n. phrenicus, plexus cardiacus’un nodi tracheobronchiales

    Makale Yazarı: duslerkulup2

Sizde yorum yazabilirsiniz...