Eğitim Dünyası

Lenfoid Organların Anatomisi Hakkında Bilgi

Lenfatik Sistem Ağı

Lenfoid Organların Anatomisi Hakkında Bilgi

Dalak (Splen, Lien):

Regio hypochondriaca sinistra’da yerleşmiştir. Koyu mor renkte, yumuşak ve kolayca yırtılabilen bir yapıya sahiptir. Diaphragma ile komşu yüzüne facies diaphragmatica, organlarla komşu yüzüne facies visceralis adı verilir. Bu yüz mide, böbrek ve flexura coli sinistra ile komşuluk yapar. Erişkinde ortalama ağırlığı 100-250 gr kadardır, aşırı büyümesine splenomegali denir. Damar ve sinirlerin geçtiği yarık şeklindeki kısmına hilum splenicum denir. Hilum splenicum hariç tüm dalağı periton sarar. Diaphragmaya lig. phrenicosplenicum, mideye lig. gastrosplenicum bağları ile tutunur. Lig. gastrosplenicum ve omentum majus’da  nodül şeklinde küçük dalak parçaları bulunabilir, bunlara splen accessorius denir. Normalde dalak palpasyonla hissedilmez, linea axillaris mediana’nın hemen arkasında ve 9-11. kaburgalar arasında perküsyonla muayene edilebilir. Dalak büyüdüğü zaman midenin ön yüzü-diyafragma arasından geçerek Traube alanına girer.

Dalağı en dıştan tunica serosa, onun altında da tunica fibrosa sarar. Tunica fibrosa’dan dalak dokusuna doğru trabecula splenica denen fibröz bantlar uzanır, bu bantlar dalağı küçük bölümlere ayırır, bu bölümlerin içinde pulpa splenica denen dalak parankiması bulunur. Prankimadaki kırmızı pulpa dalak sinusoidlerini içerir, beyaz pulpa lenfatik doku içerir ve lenfosit yapım merkezidir. Damarları : a-v. lienalistir.. Parasempatik sinirleri n. vagus, sempatikleri n. splanchnicus’dan gelir.

Thymus : Çocuklarda ön-üst mediastinum’u dolduran gelişkin bir organdır. Doğumdan puberteye kadar biraz büyür (Yenidoğanda 11-12 gr, 2-3 yaşlarında 36-38 gr kadardır, puberteye kadar bu ağırlıkta kalır). Puberteden sonra giderek küçülür ve yağ dokusuna dönüşür, ileri yaşlarda tamamen kaybolur. Kısmen göğüs boşluğunda, kısmen boyunda yerleşen, iki yan lobdan oluşmuş pembe-gri renkte bir organdır. Aşağıda 4. kıkırdak kaburgaya, yukarıda glandula thyroidea’ya kadar uzanabilir. Üçüncü yutak kavsinin ventral çıkıntısından oluşur. Aynı zamanda endokrin bir organdır, büyüme ve özellikle kemiklerin gelişmesini hızlandırır. T lenfositlerinin farklılaşmasından sorumludur.

Lenf nodülleri :

Yuvarlak, oval veya fasülye şeklinde oluşumlardır, içinden geçen lenfayı süzmekle görevlidirler. Ayrıca lenfositlerin kaynağı olarak bunları lenf sıvısına ve venöz dolaşıma sevkederler. Yüzeyel lenf nodülleri şiştikleri zaman kolayca palpe edilebilirler. Lenf kapillerleri birçok dokuda kör uçlarla başlar, aralarında birleşerek daha büyük toplayıcı afferent damarları oluştururlar. Bu damarlar en yakındaki veya bölgesel lenf düğümlerine giderler. Lenf düğümlerine lenf taşıyan damarlara afferent lenf damarı, lenf düğümünden çıkan lenf damarına efferent lenf damarı denir. Herbir lenf düğümünde hilum adı verilen bir girinti bulunur. Bir kapsül ile sarılıdır kapsülden içeriye trabekula denen bölmeler uzanır. Korteks kısmında lenf follikülleri, medulla kısmında hücre kordonları bulunur. Enfekte bir alanın lenfini boşaltan lenf damarları ve ilgili lenf nodülleri çoğunlukla iltihaplanır. Lenf damarlarının iltıhaplanmasına lenfanjit, lenf nodüllerinin iltihaplanmasına lenfadenit denir.

Yüz bölgesinde: nodi lymphatici submandibularis, nodi lymphatici submentalis, nodi lymphatici parotidei superficiales ve profundi, nodi lymphatici occipitales, nodi lymphatici faciales ve Nodi lymphatici retroauriculares.

Üst extremitenin lenf nodülleri: nodi lymphatici supratrochleares, nodi lymphatici cubitales ve nodi lymphatici brachialis.

Nodi lymphatici axillares: Nodi lymphatici axillares brachiales, Nodi lymphatici axillares pectorales, Nodi lymphatici axillares subscapulares, Nodi lymphatici axillares centrales, Nodi lymphatici axillares apicales, Nodi lymphatici axillares  deltoidopectorales.

Memenin lenf nodülleri: nodi lymphatici pectorales, nodi lymphatici parasternales, nodi lymphatici subclaviculares ve nodi lymphatici axillares.

Mediastendeki Diğer Lenf Bezleri: Nodi lymphatici paratracheales-tracheobronchiales-bronchopulmonales (hilares)-pulmonales ve Nodi lymphatici mediastinales anteriores ve posteriores

Alt extremitenin lenf nodülleri: nodi lymphatici inguinales superficiales ve profundi, nodus tibialis anterior, nodi lymphatici popliteales.

Karın Boşluğundaki Lenf Bezleri: Nodi lymphatici iliaci communes, iliaci externa ve interna, Nodi lymphatici epigastrica, lumbales ve Nodi lymphatici mesenterica, preaortici, gastrici, hepatici, pancreatici, lienales.

Karın İçi Anatomisi

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>