Eğitim Dünyası

Kalp Hizasının Altında Kalan Venler

Vena thoracica lateralis

Kalp Hizasının Altında Kalan Venler

ALT TARAF VENLERİ, V. CAVA INFERIOR


Alt ekstremitenin yüzeyel venleri: Derinin hemen altında, yüzeyel fascia’nın iki yapraği altinda bulunurlar. Vena saphena magna ve parva büyük yüzeyel venlerdir. Ayak sırtında oluşan arcus venosus dorsalis’ten başlarlar.

V. saphena magna: Vücudun en uzun venidir. Koroner arter bypass ameliyatlarında graft olarak kullanılır. Lig. inguinale’nin 3 cm aşağısında derin fasia’daki hiatus saphenus’dan geçerek v. femoralis’e açılır. Ayak sırtının medialindeki v. marginalis medialis ile başlar, yüzeyel fasia’nın iki yaprağı arasında uzanır, malleolus medialis’in hemen önünden geçer. Bacağın medial kısmında n. saphenus ile birlikte uzanır. Bacakta v. saphena parva ile anastomoz yapar, uyluğun arka ve iç kısmından gelen venler v. saphena accessoria’yı oluşturur, bu da v. saphena magna’ya açılır.

Hiatus saphenus yakınında: v. epigastrica superficialis, v. circumflexa ileum superficialis ve vv. pudendae externae’yi alır. V. epigastrica superficialis (v. saphena magna’ya dökülür) ve v. thoracica lateralis (v. axillaris’e dökülür) arasındaki anastomoza v. thoracoepigastrica denir. V. portae veya v. cava inferior tıkanırsa alt taraftan gelen venöz kan v. thoracoepigastrica yoluyla v. cava superior’a açılır.

V. saphena parva: Ayağın dış tarafındaki v. marginalis lateralis ile başlar. Malleolus lateralis’in arkasından geçer. Fossa poplitea’nın ortasında derin fascia’yı delerek v. poplitea’ya açılır. Alt yarısında n. suralis, üst yarısında n. cutaneus femoris posterior ve a. suralis superficialis ile komşudur.

Alt ekstremitenin derin venleri: Arterlerle beraber seyrederler. VV. tibiales anteriores ayak ve bacak ön yüzünün venöz kanını toplar. Vv. tibiales posteriores v. plantaris lateralis ve medialis’in birleşmesiyle (vv. digitales plantares, vv. metatarsales plantares, arcus venosus plantaris) oluşur. Vv. peroneales de bu vene dökülür. Dizin arkasında vv. tibiales anteriores ile birleşerek v. poplitea’ya açılır. v. saphena parva’yı da alan v. poplitea canalis adductorius’dan geçtikten sonra trigonum femorale’ye gelir, v. femoralis adını alır. V. profunda femoris (v. circumflexa femoris medialis, lateralis ve vv. perforantes) ve v. saphena magna’yı alır. V. femoralis ligamentum inguinale’nin altına sokulunca v. iliaca externa adını alır.

V. cava inferior:

Diaphragma’nın altında kalan yapıların büyük bölümünden venöz kanı kalbe taşır. Her iki tarafın v. iliaca communis’inin L5 omur gövdesinin sağ tarafı hizasında birleşmesi ile oluşur. T8 hizasında hiatus venae cava inferior’dan diaphragma’yı geçerek göğüs boşluğuna girer, sağ atrium’a dökülür. Dalları: vv. lumbales, v. testicularis (ovarica) dextra, vv. renales, v. suprarenalis dextra, vv. phrenica inferiores, vv. hepaticae’dır.

V. iliaca communis: V. iliaca externa ve v. iliaca interna’nın art. sacroiliaca’nın ön tarafında birleşmesiyle oluşur. v. iliolumbalis ve sol taraftakine v. sacralis mediana açılır.

V. iliaca interna: Foramen suprapiriforme yakınında başlar. Dalları:vv. gluteales superiores, vv. gluteales inferiores, v. pudenda interna, vv. obturatoriae, v sacrales laterales, vv. rectalis mediae, v. dorsalis profunda penis, vv. vesicales, v. uterinae ve vv. vaginales (kadınlarda).

V. iliaca externa: Alt ekstremite ve karın duvarının alt bölümünü drene eder, V. femoralis’in ligamentum inguinale’nin altından geçtikten sonraki adıdır. Dalları: v. epigastrica inferior, v. circumflexa iliaca profunda, v. pubica’dır.

Bacak toplardamarı

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>