Sağlık Köşesi

Glomerülonefritler Hakkında Detaylı Bilgi

glomerülnoefritler hakkında bilgi

Glomerülonefritler Hakkında Detaylı Bilgi

Sınıflama

  • Klinik bulgulara dayalı Hikaye (akut, kronik, ailesel) , Fizik muayene (ödem, hipertansiyon) , İdrar analizi (nefritik, nefrotik sendrom) , Böbrek yetmezliği varlığı ve Klinik seyir (hızlı ilerleyen) şeklinde değişmektedir. Hastalıkların ortaya çıkış şekli hastadan hastaya değişir (IgA nefropati)

Proteinüri :

  • İdrarda protein atılmasıdır. Normalden 2 kat fazla atılım olması patolojiktir. Normal değerler yaşla değişkendir. Premature 140 mg/m2/d , Normal yenidoğan 70 mg/m2/d , Çocuk <10 yr 150 mg/d, Çocuk 10-18 yr 300 mg/d , Erişkin 150 mg/d şeklindedir.

Nefrotik sendrom

  • Nefrotik proteinüri : erişkin >3.0-3.5 gram/gün ve çocuk >40 mg/saat
  • Klinik özellikler : Hipoalbuminemi; Proteinüri nedenli , Ödem; Starling hipotezine göre, Hiperlipidemi; Karaciğerde artmış beta lipoprotein üretimi, Azalmış lipoprotein lipaz,  serbest yağ asitlerinin trigliseritlere dönüşümünde azalma, Hiperkoagulasyon; İdrarda anti-trombin III ve plazminojen kaybı, hemokonsantrasyon , Enfeksiyon riski; İdrarda atılan gamma globülinler  gibi bulgular görülür.

Glomerülonefritler Patolojik sınıflama

Non Proliferatif glomerülonefrit
–Primer
•MLH, FGS, MGN
–Sekonder – sistemik hastalıklar
•Amiloidoz, Diabet
•Proliferatif Glomerülonefrit
–Primer
–Sekonder – sistemik hastalıklar

MİNİMAL LEZYON HASTALIĞI (MLH) (LİPOİD NEFROZ)

Çocuklarda en önemli nefrotik sendrom neden
–%65, 2-6 yaş arası pik
•Işık mikroskobunda
–tamamen normal görünümdeki glomerüller
–EM ile epitelyal hücrelerin ayaksı çıkıntılarında diffüz kayıp vardır.
•Respiratuvar bir enfeksiyondan veya rutin proflaktik bir immünizasyon (aşı) dan sonra ortaya çıkar.
–İmmunolojik köken
•En karakteristik özelliklerinden biri
–kortikosteroid tedavisine çoğunlukla dramatik bir yanıt vermesidir.

Etioloji ve patogenez: İF ve EM `da birikim yoktur.
O halde bir immün kompleks nefriti değildir. Ancak birçok özellik immünolojik bir temeli olduğunu desteklemekte
1.Respiratuvar enfeksiyonlar ve proflaktik immünizasyonla olan ilişkisi,
2.Kortikosteroid ve immünosüpressif tedaviye yanıt vermesi,
3.Egzema ve rinit gibi atopik hastalıklarla birlikte görülebilmesi,
4.Belirli HLA tipleri ile birliktelik
5.Hodgkin’li hastalarda sık görülmesi,
6.Hasta plazma veya lenfositlerinin proteinüri oluşturucu faktörler içermesidir.

Bu hastalıkta immun bozukluk sonucu salınan bir sitokinin glomerül visseral epitel hücresinde hasar oluşturarak proteinüriye neden olduğu düşünülmektedir.
MLH`na benzeyen deneysel bir model olan aminonükleozid nefrozunda glomerüler polianyonların (negatif yükün) kaybının söz konusu olduğu gösterilmiştir. Etioloji:
–İdiopatik,
–İlaçlar NSAİİ,
–Toksinler Civa ve kurşun,
–İnfeksiyonlar – HIV, Mononükleoz,
–Tümörler – Hodgkin hastalığı

 

minimal lezyon hastalığı

IM: glomerüller normal görünümdedir. Bazen hafif bir mezanjial matriks artımı olabilir. Glomerüllerden sızması ve tübüller tarafından reabsorpsiyonu sonucu Proksimal tübüllerde lipid birikimi ve idrarda yağ cisimcikleri görülür (lipoid nefroz). İF: Birikim yoktur. EM: Ayaksı çıkıntılar silinmiştir (kaybı).
–Çıkıntılar kaybolur, birbirleri ile kaynaşması söz konusu değildir. Ayaksı çıkıntıların kaybı, Basit bir şişme olayı, Reverzibl ve proteinüri olan tüm glomerül hastalıklarında görülür. Massif proteinüriye karşın renal fonksiyonlar normaldir. Çoğunlukla hematüri ya da hipertansiyon yoktur. Proteinüri genelde çok selektiftir. Böbrek biyopsisi yapmadan MLH-MGN ayrımı yapmak imkansızdır. MLH ‘lı çocukların %90 ‘ından fazlası kortikosteroid tedavisine hızla yanıt verir. Spontan remisyonlar görülebilir. Bazı çocuklar steroide bağımlı duruma geçebilir ama bunlar bile ergenlik çağına geldiklerinde tamamen iyileşirler. Prognoz yetişkinlerde de çok iyidir.

FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZ (FSGS)

Bütün glomerülleri değil bazı glomerülleri (yani fokal – %50 den azı) tutan
Tutulan glomerül yumağının sadece bir bölümünü (yani segmental) etkileyen skleroz (ve/veya hyalinizasyon) ile karakterizedir.
Çoğunlukla nefrotik sendrom ya da ağır proteinüri eşliğindedir.
FSGS, (FGS)
1- İdyopatik (Primer)
2- Nefron kitlesinde kayba ikincil: Reflü nefropatisi, analjezik nefropatisi, tek taraflı renal agenezis gibi nonglomerüler böbrek hastalıklarının ileri dönemlerinde ortaya çıkar.
3- Skar ile iyileşme veya tamir (İg A nefropatisi gibi) fokal proliferatif nekrotizan glomerülonefritlere eşlik eder
4- Diğer nedenler Eroin kullanımı, HIV enfeksiyonu
5- Kalıtımsal nefrotik sendromlar; Podosin, nefrin, alfa aktinin mutasyonlarıdır.

İdyopatik FSG `nin ayrı bir hastalık mı yoksa bazı hastalarda MLH gelişiminin bir fazı mı olduğu hala tartışmalıdır.
–Epitel hücresinin yıkımını takip eden aşırı geçirgen bir odak, bu odakta plazma proteinlerinin takılması ve sonunda da bu proteinlere karşı gelişen mezanjial hücre yanıtının segmental skleroz nedeni olduğu öne sürülmüştür.
•Böbrek transplantasyonu yapılan FSG’lu hastalarda bazen 24 saat içinde gelişen proteinüri rekürrensi, epitelyal hücre yıkımının nedeninin dolaşımda ki bazı faktörleri (sitokin) düşündürmektedir. Genetik kökenler Podosin, nefrin, alfa aktinin… Sekonder FSG patogenezi: Sağlam kalan glomerüllerin aşırı çalışması nedeniyle oluşan hipertrofi ve kapiller hipertansiyon epitel hücrelerinin zedelenmesine sebep olmaktadır. AİDS ‘de epitel hücrelerinde bulunan HİV proteini, yine epitel hücre zedelenmesi mekanizmasının geçerli olduğunu düşündürmektedir.

Bu hastaların %80` inde nefrotik sendrom
–Ama MLH` dakinden biraz farklıdır. Hematüri, GFR’da azalma ve hipertansiyon daha sıktır, Proteinüri genellikle nonselektiftir, Kortikosteroid tedavisine yanıt az ya da hiç yoktur, Çoğunda kronik glomerülonefrit gelişir.
–Hastaların en az yarısında 10 yıl içinde son dönem böbrek hastalığı gelişir, IF inceleme negatif ; Ancak sklerotik segmentte İg M, C3 ve fibrin depozisyonu vardır.

FGS histolojik varyantları

–Klasik segmental sklerozdan farklı histopatolojik alt tipleride tanımlanmıştır
•Klasik Varyant
•Işık mikroskobu incelemede
–Segmental skleroz içerenler dışındaki glomerüller olağan veya minimal mezanjial değişiklikler
•IF mikroskobu inceleme
–sklerotik segmentlerde İgM ve C3
•Elektron mikroskobu incelemede
–minimal değişiklik hastalığı gibidir.

Klinik seyir;
Spontan remisyon pek görülmez. Çocuklarda prognoz biraz daha iyidir. Tedavi; Kortikosteroid tedavisine yanıt azdır.
İmmunsüpressifler siklosporin, takrolimus, mikofenolik asit kullanılır, ACE/ARB ve anti-lipid ajanlar
Böbrek yetmezliğine gidiş hızı değişkendir; hastaların %20 ‘sinde bu hız çok yüksektir (Malign FSG) ve iki yıl içinde böbrek yetmezliği gelişir. Transplantasyon yapılan hastalarda rekürrens görülebilir (etioloji? %25-50).

Fokal Segmental Glomerüloskleroz Varyantları

Perihilar varyant
•Tip varyant
•Sellüler varyant
•Kollaps ile birlikte olan varyant
•NOS varyant
–Histolojik özellikler ve prognozlar farklıdır.

MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRİT (MGN)

Yetişkinlerde önemli bir nefrotik sendrom nedeni (%30). Subepitelyal immünkompleks depozisyonu ve
bunu izleyen bazal membran kalınlaşması ile karakterize %85 İdyopatik %15 Sekonder olarak ortaya çıkar.
SEKONDER MGN
1- Kanser (akciğer ve kolon kanserleri, melanom)
2- SLE (%15)
3- Enfeksiyonlar (Kr. hepatitis B, sifiliz, şistozomiazis, malarya)
4- İlaçlar (penisilamin, kaptopril) İnorganik tuzlar (altın,cıva)
5- Metabolik bozukluklar (tiroidit)

İmmün kompleks hastalığıdır. Primer; Otoantikor glomerüler antijene karşı, Sekonder; Dolaşan antijenin birikimi ve Antikorun antijenle birleşmesi ve immun reaksiyon. Kompleman aktivasyonu ve C5b-C9 ile hücre hasarı vardır.

•Sinsi başlayan bir nefrotik sendrom ile seyreder.
–%15 proteinüri non-nefrotik düzeydedir. %15-35 hematüri ve hafif hipertansiyon eklenir. Seyri düzensizdir (çok değişken), tek başına kortikosteroid tedavi yanıtı genellikle yoktur. Metilprednisolon, klorambusil veya siklofosfamid ile birlikte alterne , Siklosporin, %60, proteinüri irreverzible, %10, 10 yılda böbrek yetmezliği gelişir, %40 en sonunda böbrek yetmezliği gelişir.
•1/3’ler kuralı,
–1/3 – Spontan remisyon
–1/3 – Parsiyel remisyon
–1/3 – ESRD

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>