Eğitim Dünyası

Mediastinum Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Mediastinum Anatomisi Hakkında Bilgi Mediastinum superius Mediastinum inferius Mediastinum anterius Mediastinum medium Mediastinum posterius MEDIASTINUM SUPERIUS: m. sternohyoideus, m. sternothyroideus,m. longus colli’nin arcus aortae, vena brachiocephalica, truncus brachiocephalicus, v. cava superior,n. vagus, n. cardiacus’lar, n. phrenicus, n. laryngeus recurrens sinistra, a. carotis communis sinistra, a. subclavia sinistra, plexus cardiacus, trachea, oesophagus, ductus thoracicus, thymus, nodi

Plevra Zarı Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Plevra Zarı Anatomisi Hakkında Bilgi pleura visceralis pleura parietalis cavitas pleuralis liquor pleuralis PLEURA PARIETALIS Pars costalis Pars diaphragmatica Pars mediastinalis Pars cervicalis recessus costomediastinalis anterior et posterior recessus costodiaphragmaticus recessus costodiaphragmaticus   Pars cervicalis Pars costalis Pars mediastinalis Pars diaphragmatica

Akciğerlerin Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Akciğerlerin Anatomisi Hakkında Bilgi ARBOR BRONCHIALIS Trachea Bronchus principalis dexter ve bronchus principalis sinister Bronchus lobaris Bronchus segmentalis Bronchiolus lobularis Bronchiolus terminalis Bronchiolus respiratorius Ductus alveolaris Saccus alveolaris Alveolus pulmonis PULMO DEXTER: apex pulmonis basis pulmonis, facies costalis, facies mediastinalis facies diaphragmatica facies contactus margo anterior, margo posterior margo inferior Lobus superior 1- Segmentum apicale

Trakea (Soluk Borusu) Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Trakea (Trake) Anatomisi Hakkında Bilgi TRACHEA C6-T4(5): Solunum yolunun larynx’den sonra gelen kısmı olan trachea yaklaşık 10-12 cm, ön-arka çapı 1,5 cm ve eni ise 2 cm’dir. Trachea alt ucunda bronchus principalis dexter ve broncus principalis sinister olmak üzere iki dala ayrılır. Bu dalların oluşturduğu çatal bifurcatio tracheae’dır. BRONCHUS PRINCIPALIS DEXTER Bronchus lobalis superior dexter:   

Nazofarinks Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Nazofarinks Anatomisi Hakkında Bilgi NASOPHARYNX (Nazofarinks): Waldeyer’in lenfatik halkası Tonsilla pharyngea Tonsilla tubaria Tonsilla palatina Tonsilla lingualis LARYNX: Cartilago thyroidea Cartilago cricoidea Cartilago epiglottica Cartilago artytenoidea Cartilago corniculata Cartilago cuneiformis Larynx Eklemleri: cricothyroidea ; (Baskül hareketi) cricoarytenoidea; (iç ve dış rotasyon), (öne ve arkaya yatabilir) LARYNX BAĞLARI: Membrana thyrohyoidea; thyrohyoideum laterale,  Lig. thyrohyoideum medianum thyroepiglotticum

Paranazal Sinus Anatomisi

resim Paranazal Sinus Anatomisi SINUS PARANASALES:   Burun boşluğunun yapısına katılan sinus içeren kemikler aynı zamanda pneumatik kemik olup os frontale, os ethmoidale, os sphenoidale ve maxilla’dır. Boşlukların şekil ve büyüklükleri kişiye göre değişmekle birlikte bütün sinusların toplam hacmi 80 cm3’tür. Sinusların ortak özellikleri: Paranasal sinuslar embriyonal hayatta burun mukozasının komşu kemiklere doğru yaptığı girintilerden oluşur. Bu

Solunum Sistemi Anatomisi

resim Solunum Sistemi Anatomisi ÜST SOLUNUM YOLLARI: BURUN, SINUS PARANASALIS, NASOPHARYNX ve LARYNX ALT SOLUNUM YOLLARI : TRACHEA, BRONCHUS, BRONCHIOLUS ve ALVEOL Burnun (Nasus) Görevleri: Havanın Temizlenmesi, Havanın Nemlendirilmesi, Havanın Isıtılması, Koku Duyusu ve Savunma Mekanizmasıdır. NASUS EXTERNUS: Radix nasi, Dorsum nasi, Apex nasi, Alae nasi, Nares Sulcus nasopalpebralis Sulcus nasomolaris Sulcus nasolabialis CARTILAGINES NASI: Cartilago

Defterdar Mesleği Hakkında Bilgi Görevleri Nelerdir?

resim Defterdar kelime anlamı bakımından defter tutan kişidir. Deftere not alan kişide denilebilir. Genel manada mali işlerle uğraşılan/uğraşan yer ve kişidir. Yüksek kıdemli memurdur. Maliye Bakanlığının il teşkilatında görevli en yüksek dereceli memurdur. Hazine alacaklarının tahsilatını sağlar. Defterdar, vergi ve harç gibi hazine alacaklarının tahsil edilmesi ve hazineye gelir sağlanması gibi işlerden sorumludur. 10 Temmuz 2018

Elektrik Aktivitenin Kalpte Yayılışı

resim Elektrik Aktivitenin Kalpte Yayılışı ATRİYUM MİYOKARDININ DEPOLARİZASYONU Aksiyon potansiyeli SA nod’dan çıkar → depolarizasyon önce sağ atriyumun anteriyorunda, tavandan tabana doğru ilerler; sonra sol atriyum kas hücreleri arasında daha çok posteriyora doğru ilerler (sol atriyumun inferolateral kısmı en son depol.) → P dalgası oluşur. Atrial depolarizasyonun çoğunluğunda depolarizasyon dalgasının yarattığı elektrik akım (elektronegatif depolarize alanlardan

EKG’nin Vektör Analizi Hakkında Bilgi

resim EKG’nin Vektör Analizi Hakkında Bilgi Frontal düzlem derivasyonlarının (ekstremite derivasyonları) kalbi görüş açıları grafik üzerinde bir araya getirildiğinde ortaya hekzaksiyel referans sistemi (HRS) çıkar. Her derivasyon, kalbi, (+) elektrodun yerleştiği noktadan izler! Kalpte aksiyon potansiyeli ilerlerken, belirli bir anda ortaya çıkan anlık elektrik akımının yarattığı anlık elektrik potansiyel fark anlık ortalama vektör ile gösterilir. Vektörün