Eğitim Dünyası

Bursanın İznik İlçesi Hakkında Detaylı Bilgi 1

bursanın iznik ilçesi
İznik İlçesi, dünyada eşine az rastlanan ve bütünüyle “açık hava müzesi”
olan tarihi ve antik bir şehirdir. Yaz kış demeden, adeta bereket saçan
verimli toprağı, kendine özgü iklimi ve doğal güzelliği nedeniyle,
tarihin her döneminde insanlığın ilgi odaklarından biri haline
gelmiştir.

İznik’in tarih öncesi çağlardan beri iskan gördüğünü ve çok eski
bir tarihte kurulduğunu çevresindeki Prehistorik buluntulardan ve yörede
bulunan bol miktardaki höyüklerden anlamaktayız. İznik, Makedonya Kralı
Büyük İskender’in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından
M.Ö. 316’da kurulmuştur. Bu çağın geleneklerine göre, kurucusu
Antigonius nedeniyle de “Antigonia” adını almıştır. Makedonya imparatoru
Büyük İskender’in mirasçıları, General Antigonius ve General
Lysimakhos, İmparatorluğu egemenlikleri altına almak için birbirleri ile
savaştılar. Lysimakhos, M.Ö. 301’de Antigonius’u mağlup etti ve kenti
yönetimi altına alarak, o dönemin geleneklerine göre kente sevgili
karısının adı olan Nikaia adını verdi.

Yörede egemen olan Bithynia Kralı Zipoites, M.Ö. 279’da Nicaia’yı
ele geçirdi. Nicaia bir süre Bithynia Krallığına başkentlik de yaptı.
Adına altın sikkeler basıldı ve bundan böyle tarihte “Altın Şehir”
unvanı ile anıldı. Nicaia Bithynia Krallığı İle Roma İmparatorluğu
arasında uzun yıllar devam eden savaşlara sahne oldu. Sonuçta, Bithynia
ordusu, General Lucullus komutasındaki Roma ordusuna yenildi ve bu güzel
göl kentine Nicaea adı verildi.

Şehir M.S. 259 yılında Gotların saldırısına uğradı. Bunun üzerinde
Romalılar, Bithynia Krallığı zamanında başlatılan ve M.S. 12i yılında
meydana gelen depremde büyük hasar gören surları daha güçlü olarak İnşa
ettiler. Şehrî 4 ana ve 12 tali kapısı bulunan 4970 m uzunluğunda bir
sur ile çevirdiler.

Üç kıtada geniş sınırlara dayanması nedeniyle her konuda
güçlüklerle karşılaşan Roma İmparatorluğu, M.S. 476 yılında Doğu ve Batı
Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrılınca, İznik sonradan Bizans adını
alan Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde kaldı. Nicaea
Bizanslıların elinde büyük imar gördü. Şehirde kiliseler, su yolları ve
sarnıçlar yapıldı. Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın Bizans ordularını
Malazgirt’te 1071’de yenmesinden sonra, Selçuklular XI. yüzyılın
sonlarında Bizans içlerine kadar yürüdüler. Kutalmışoğlu Süleyman Şah,
1075 tarihinde Nicaea’yı aldı ve 1080 yılında Selçuklu devletinin
başkenti yaptı. Adını da Nicaea’nın izi anlamında “İznik” olarak
değiştirdi. Böylece İznik, Anadolu’da ilk Türk başkenti oldu. 600.000
kişilik I. Haçlı Ordusu Godefroy De Bouillon’un başkomutanlığında 1097
mayısında İznik’i kuşattı. Çetin savaşlardan sonra Türkler 1097
haziranında şehri Bizanslılara teslim ederek yağmalanmasını önlediler.
Haçlıların İznik’i alıp Bizanslılara bırakmasıyla 2. Bizans dönemi
başlamış oldu. Selçuklu Türkleri, şehri ancak 22 yıl kadar ellerinde
tutabildiler. IV. Haçlı Seferine katılan Latinler, Anadolu içlerinde kan
dökmektense Constantinopolis’i (İstanbul’u] yağmalamayı yeğlediler ve
burayı işgal edip Latin İmparatorluğunu kurdular (1204). Bizans’ın
saltanat soyu Theodoros Lascaris, İznik’e kaçtı ve burada
imparatorluğunu ilan etti. İznik, böylece 57 yıl boyunca başkenti Latin
İşgali altında olan Bizans imparatorluğu’nun yönetim merkezi oldu. Bu
dönemde surlarda önemli onarımlara girişildi ve surların önüne bir ön
duvar (ön sur) inşa edilerek şehrin korunması güçlendirildi.

Başkent İznik’te Theodoros Lascaris’den sonra dört imparator tahta
çıktı. Sonuncu olan VIII. Michael (1259-1282), 1261 yılında
Constantinopolis’i’ (İstanbul) yeniden ele geçirerek Latin
İmparatorluğu’na son verdi. Böylece Constantinopolis yeniden Bizans
imparatorluğu’nun başkenti oldu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinden itibaren İznik, ilgi
çekici bir merkez olarak hep fethedilmek İstendi. Osman Bey zamanında bu
önemli kenti ele geçirmek amacıyla seferler düzenlenmişse de, İznik
ancak Sultan Orhan Bey (1326-1362) zamanında 1331 tarihinde fethedildi.
Böylece İznik 234 yıllık bir aradan sonra yeniden Türk idaresine girmiş
oluyordu. Özellikle II. Murat ve Çandarlılar döneminde şehir tepeden
tırnağa İmar edildi ve birçok cami, medrese, han, hamam vs. bu dönemde
yapıldı. İznik, İstanbul’dan Anadolu’ya uzanan sefer ve kervan yolunun
üzerinde önemli bir durak ve konaklama merkezi oldu. Keza XIV-XVl.
yüzyıllarda İznik, Türk kültür hayatında önemli bir yere sahipti. Birçok
ulema ve şairin yetiştiği bir kültür merkezine dönüşmüştü. Çağın en
ünlü alimleri İznik’teki medreselerde ders vermeye başlamışlardı. Bu
yüzden de İznik’e “Ulema Yuvası” (Alimler Diyarı) da denmiştir.

İstanbul’un fethi ve Anadolu’daki Osmanlı egemenliğinin pekişmesinden
sonra, İznik’in önemi azaldı. Diğer taraftan Kara Halil Paşa’nın idamı,
Çandarlı ailesinin nüfuzunun sarsılmasına sebep oldu. Şehrin köklü ve
zengin aileleri de İstanbul’a göç etmeye başlayınca İznik gerileme
sürecine girerek XVI. yüzyıl sonlarından itibaren boşalmaya ve eski
zenginliğini kaybetmeye başladı.

Sonuç olarak çeşitli dönemlerin askeri, siyasi, dini, sosyal ve
kültürel yaşam biçimlerini bize yansıtan birçok uygarlığın kalıntılarını
günümüze taşıyan ve buram buram tarih kokan İznik, yoğun imar
faaliyetlerine sahne oldu ve kentte çok sayıda abidevi yapılar inşa
edildi. İznik her dönemden devraldığı mimari mirası ile bir açık hava
müzesi niteliğini hala korumaktadır. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
uygarlıklarının arkeolojik ve etnografik kalıntılarıyla bütünleşmiş
durumdadır.

Güney Marmara bölgesinde kendi adını verdiği gölün doğusunda
kurulmuş ve turistik bir ilçe olan İznik’in bağlı bulunduğu Bursa iline
uzaklığı 85 km’dir. Rakımı 85 metre, yüz ölçümü 753 km2, toplam nüfusu
ise 44.690’dır. Bağlı iki kasaba ve 37 köyü mevcuttur. Halkın temel
geçim kaynağı tarımdır. Netice itibariyle İznik,

– Kendine özgü iklimiyle,
– Yaz-kış demeden bereket saçan toprağıyla,
– Doğal güzelliğiyle,
– Tarihi ve kültürel zenginliğiyle,
– Her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği bir kent olmasıyla, (Adeta bir sebze ve meyve ambarı)
– Adını verdiği gölüyle,
– Dünyaca meşhur çinileriyle,

Turizm sektörü açısından son derece önemli bir merkezdir. Yeşil dokusu,
zeytinlikleri, bağları ve bahçeleriyle adeta bir cenneti andırmaktadır.
Günümüze kadar ayakta duran anıtsal eserleriyle hemen herkeste hayranlık
uyandırmaktadır.

I. ve VII. EKÜMENIK KONSİLLER

İznik, Hristiyan alemi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Zira ilk
ekümenik konsil, M.S. 325 tarihinde 218 piskoposun katılımıyla burada
yapılmış ve Hristiyanlık dinine hayat veren ve “İznik Yasaları” adıyla
bilinen 20 maddelik karar Senatüs Sarayında alınmıştır. İmparator I.
Constantinus’un huzurları ile yapılan I. konsil şiddetli tartışmalara
sahne olur. İskenderiyeli din adamı Arius’un “Hz. İsa’nın sadece bir
insan olduğu ve tanrıdan dünyaya gelmediği” şeklindeki kısa sürede
taraftar toplayan tezi, toplantıya katılan piskoposları çileden çıkarır.
Sonuçta bugün de savunulan Hz. İsa’nın tanrının oğlu olduğuna dair sav
kabul görür. Arius ve arkadaşları toplantıdan kovulur. VII. ve son
Ekümenik Konsil 787 tarihinde İznik’teki Ayasofya Kilisesi’nde yapılır.
Kısacası İznik Hristiyanlık açısından önemli bir dini cazibe merkezidir.

Bursa iline uzaklığı 85 km.dir. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği)
85 metre olup, yüzölçümü 753 km2?dir. 40 derece kuzey enlemi, 29 derece
doğu boylamı arasındadır.

Kuzeyde Samanlı Dağları, güneyde Katırlı Dağları ile çevrilidir. Güney
Doğusunda Körüstan ve Avdan Yaylaları, Güney batısında Müşküle Yaylası,
Kuzeyinde Hacı Osman Yaylası bulunmaktadır. İznik Ovası, İznik Gölü?nün
doğu, Kuzey Doğu ve Güney Doğu kıyılarına uzanan geniş bir alanı kapsar
ve ilçenin ¾ ünü oluşturur.

Orman İşletme Şefliklerimizin kontrol ve denetiminde olan 32.041 Ha.
Miktarındaki ormanlık alanımız, bölgenin Akciğeri durumundadır. Yine
aynı şefliklere bağlı açık alanlarda Yabani Kiraz ve Kızıl Çam Fidanı
ekimine devam edilmektedir.

Akdeniz iklimine benzer bir iklimi vardır. Yazları sıcak, kışları ılıman
ve yağışlı geçer. İznik Gölü, uzunluğu 33 km, genişliği ortalama 12 km,
çevresi 95 km ve derinliği 85 km olan Türkiye?nin 5. büyük doğal
gölüdür.

İş ve çalışma hayatı durumundan bakıldığında, ilçe nüfusunun %90?ının
tarımla uğraştığı ve geçimini sağladığı görülür. Diğer bir ifadeyle,
halkın temel geçim kaynağı tarımdır. Aile işletmeciliği şeklinde
faaliyet gösterilmektedir. Şirketleşme ve kooperatifleşme henüz
oturmamış olduğundan pazar sıkıntısı çekilmektedir. Geriye kalan nüfus,
ticaretle meşguldür. Halkın refah düzeyi, Türkiye ortalamasının
üzerindedir. Genel olarak, tarımda mekanizasyona ağırlık veren bir
çiftçilik yapılmaktadır. Tarımda kullanılmaya uygun toplam arazi 23.000
Ha. olup, bunun 13.100 ha.sı sulanabilir durumdadır.
iznik ilçesinin genel manzarası
lçemizde nüfus yoğunluğu (km2?ye düşen kişi sayısı) 58 olup, son nüfus
sayımına göre ilçenin genel nüfusunda %1?lik bir azalma söz konusudur.
Bunun da nedeni özellikle dağ (orman) köylerimizin işsizlik nedeniyle
göç vermesi ve içinde bulunduğumuz ekonomik konjüktür nedeniyle
vatandaşlarımızın aile planlamasına uymasıdır.

————– KIYASLAMALI NÜFUS DURUMU ————–
Sayım ve Tespit Dönemi Merkez Nüfusu Köy ve Kasabalar Toplam Nüfus Dönemler Arası Artış Oranı
1935 2.942 13.381 15.873
1940 2.761 15.268 18.029 0,1358
1945 2.958 16.940 19.898 0,1037
1950 3.649 18.951 22.600 0,1358
1955 4.504 20.067 24.571 0,0872
1960 6.290 21.210 27.500 0,1192
1965 8.213 22.892 31.105 0,1311
1970 10.038 24.063 34.101 0,0963
1975 11.614 24.163 35.777 0,0491
1980 13.231 24.540 37.771 0,0557
1985 15.315 24.558 39.873 0,0557
1990 17.232 24.710 41.942 0,0519
1997 18.634 26.521 45.155 0,0766
2000 20.122 24.568 44.690 -1,0100
2007 22.179 22.335 44.514 0,9960

————– İZNİK KENT MERKEZİ ————–
Yerleşim Yeri Hane Sayısı Kadın Erkek Toplam
Merkez Toplamı 5.221 11.284 10.895 22.179

————– KASABALARIMIZ ————–
Yerleşim Yeri Hane Sayısı Kadın Erkek Toplam
Elbeyli Kasabası 545 1.270 1.589 2.859
Boyalıca Kasabası 750 1.333 1.314 2.647
Kasabalar Toplamı 1.295 2.603 2.903 5.506

————– KÖYLERİMİZ ————–
Yerleşim Yeri Hane Sayısı Kadın Erkek Toplam
Aydınlar Köyü 77 159 143 302
Bayındır Köyü 109 132 116 248
Candarlı Köyü 40 70 81 151
Çakırca Köyü 348 600 579 1.179
Çamdibi Köyü 129 298 293 591
Çamoluk Köyü 27 51 53 104
Çiçekli Köyü 258 501 486 987
Derbent Köyü 183 294 260 554
Dereköy 92 222 199 421
Dırazali Köyü 136 278 242 520
Elmalı Köyü 131 197 188 385
Göllüce Köyü 303 584 547 1.131
Gürmüzlü Köyü 91 161 173 334
Hacıosman Köyü 78 159 183 342
Hisardere Köyü 73 136 138 274
Hocaköy 54 96 104 200
İhsaniye Köyü 8 18 21 39
İnikli Köyü 87 154 145 299
Karatekin Köyü 90 199 185 384
Kaynarca Köyü 187 423 423 846
Kırıntı Köyü 38 65 78 143
Kutluca Köyü 41 55 67 122
Mahmudiye Köyü 172 334 343 677
Mecidiye Köyü 39 27 33 60
Mustafalı Köyü 116 221 222 443
Müşküle Köyü 310 546 574 1.138
Nüshetiye Köyü 31 50 51 101
Orhaniye Köyü 210 500 494 994
Osmaniye Köyü 34 37 25 62
Ömerli Köyü 141 246 239 485
Sansarak Köyü 104 240 240 480
Sarıağıl Köyü 94 108 101 209
Süleymaniye Köyü 29 29 38 67
Şerefiye Köyü 32 59 56 115
Tacir Köyü 398 969 1.031 2.000
Yenişerefiye Köyü 23 26 30 56
Yörükler Köyü 96 193 193 386
Köyler Toplam 4.409 8.455 8.474 16.829
Genel Toplam 10.925 22.342 22.172 44.514

İznik İlçe Sınırları içinde 17 ilköğretim okulu, 5 lise,1 Meslek Yüksek
Okulu ve 2 eğitim merkezi bulunmaktadır. 17 ilköğretim okulunda
6.271 öğrenci eğitim görmektedir. Şehir merkezinde mevcut 5 lisede ise
1.102 öğrenci vardır.

Merkezdeki Okullar

Yüksek Öğretim

Uludağ Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu

Merkezdeki İlköğretim
Okulları

Alpaslan İlköğretim Okulu

Selçuk İlköğretim Okulu

Kılıçaslan İlköğretim
Okulu

Kadir Koyutürk İlk Öğretim
Oklu

Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu

Liseler

Anadolu Lisesi

Şehit Sedat Pelit Lisesi

Çok Programlı Lise

İmam Hatip Lisesi

Endüstri Meslek Liseli

Köy İlköğretim Okulları

Çakırca İlköğretim Okulu

Candarlı İlköğretim Okulu

Göllüce İlköğretim Okulu

Tacir İlköğretim Okulu

Mahmudiye İlköğretim Okulu

Elbeyli İlköğretim Okulu

Boyalıca İlköğretim Okulu

Kaynarca İlköğretim Okulu

Sansarak İlköğretim Okulu

Çiçekli İlköğretim Okulu

Orhaniye İlköğretim Okulu

Eğitim Merkezleri

Halk Eğitim Merkezi

Mesleki Eğitim Merkezi (Çıraklık)
iznik gölü foto

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>