Sağlık Köşesi

Benign Prostat Hiperplazisi Nedir?

benign prostat hiperplazisi

Benign Prostat Hiperplazisi Nedir?

Prostatın nodüler hiperplazisi (benign nodüler hiperplazi)

Prostatın proliferatif lezyonlarının farklı özelliklerine değinilmişti. Hiperplastik lezyonlar prostatın transisyonel ve periüretral bölgesinde gelişirken, karsinomların çoğu periferik zonda gelişir.

Glanduler ve stromal hiperplazi şeklinde de adlandırılan noduler hiperplazi prostatın son derece sık androjen bağımlı lezyonudur. Yaşlanma dışında önemli bir risk faktörü tanımlanmamıştır. Kırk yaşındaki erkeklerin yaklaşık %20’sinde saptanırken sıklığı yaş ile birlikte progressif olarak artar ve bu oran 70 li yaşlarda %90’a ulaşır. Prostatik hiperplazi hem epiteliyal hem de stromal elementlerin proliferasyonu ile karakterlidir. Sonuçta periüretral alanda nodüler gelişir. Bu nodüllerin basısı ile üretral kanal basıya uğrar kısmen veya tamamen kapanır, üriner obstruksiyon gelişir.

Nodüler hiperplazinin nedeni halen kesin olarak bilinmemekle birlikte eldeki kanıtlar hastalığın gelişmesinde androjen ve östrojenlerin birlikte rol oynadığını düşündürmektedir. 5alfa-redüktaz’ın aksiyonu ile testosterondan kaynaklanan dihidroksitestosteron (DHT), gland ve stromanın proliferasyonunda önemli bir mediyatördür. Bununla birlikte paradoksal olarak prostatın nodüler hiperplazisi, klinik olarak testosteron düzeylerinin stabil kaldığı veya düşmeye başladığı yaşlılık döneminde ortaya çıkar. Ayrıca testosteronun verilmesi önceki nodüler hiperplaziyi şiddetlendirmez. Bu gözlemler, nodüler hiperplazinin gelişmesinde androjen aktivitesi dışındaki bazı faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir. Eksperimental çalışmalar, yaşlılıkta östrojen düzeyinin artması, nodüler hiperplazinin gelişmesine katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Östrojen, prostat parankim hücrelerindeki DHT reseptörlerini arttırır ve böylece DHT’nun etkisini kuvvetlendirmiş olur.

Morfoloji: Daha önce de belirtildiği gibi nodüler hiperplazi çoğunlukla prostatın geçiş ve periüretral zonlarında ortaya çıkar. Tutulan prostat büyür. Kesit yüzü multipl oldukça iyi sınırlı nodüller içerir. Nodüller solid olabilir veya kistik mesafeler içerebilir. Üretra genellikle hiperplastik nodüller tarafından baskıya uğrar ve dar bir yarık şeklini alır.

Mikroskopik olarak hiperplastik nodüller, değişik oranda prolifere glandüler elementler ve fibromusküler stromadan oluşur. Hiperplastik glandlar uzun, kolumnar epitelyal hücreler ve periferik, yassılaşmış bazal hücre tabakasıyla döşelidir. Diğer nodüller iğ şeklindeki stromal hücrelerden ve konnektif dokudan oluşur.

Klinik özellikler: Nodüler hiperplazi tercihan prostatın iç (periüretral) bölgesini tutması nedeniyle, sıklıkla aşağı üriner sistem obstruksiyonuna bağlı semptomlar gelişir. Obstruksiyon semptomlarına sıklıkla mesane irritasyonunu işaret eden sık sık idrara çıkma, dizüri ve noktüri gibi semptomlar eşlik eder. Kronik obstruksiyon ve mesanedeki rezidüel idrar birlikte idrar yolu enfeksiyon riskini arttırır.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>