Aorta Thoracica Parietal ve Visceral Dalları

Aorta thoracica Aorta Thoracica Parietal ve Visceral Dalları

Torasik Aort

Aorta Thoracica Parietal ve Visceral Dalları

Aorta Thoracica pars descendens aortae’nın T4-T12 omurları arasındaki kısmına pars thoracica aortae adı verilir. Başlangıçta columna vertebralis’in solunda bulunur. Hiatus aorticus’tan geçerek karın boşluğuna girerken columna vertebralis’in önünde tam orta hatta bulunur.

Aort koarktasyonu: Aorta thoracica’nın başlangıcındaki konjenital darlıktır. Arcus aorta ve dallarında kan basıncı yüksek, aorta descendens’te düşük olur. Anastomozlarla kan aorta descendens’i doldurmaya çalışır, özellikle a. thoracica interna ve ön interkostal arterler belirginleşir.

Visceral dalları:

1.) Rr. bronchiales: Bronkusları, oesaphagus’u, lenf düğümlerini ve akciğer dokusunu beslerler.

2.) Rr. oesaphageales: oesaphagus’u besler.

3. Rr. pericardiaci: Pericardium’un arka yüzünü besler.

4. Rr. mediastinales: Mediastinum posterius’daki lenf düğümlerini ve bağ dokusunu besler.

Parietal dalları:

1.) Aa. intercostales posteriores: İnterkostal aralıklarda uzanırlar. İlk iki çift interkostal arter a. subclavia’nın truncus costocervicalis’inin dalıdır (a. intercostalis suprema). Diğer 9 çift interkostal arter aorta thoracica’nın dallarıdır.

İnterkostal aralıkta en yukarıda vena, onun altında arteria ve en altta nervus intercostalis bulunur (yukarıdan aşağıya VAN). Dalları: r. dorsalis, r. collateralis, r. cutaneus lateralis’tir. Rr. mammaria lateralis  3-5. interkostal arterlerden ayrılarak memenin lateral bölümünü besler.

2.) Onikinci kaburga’nın altındaki a. intercostalis’lere a. subcostalis adı verilir.

3.) A. phrenica superior: Diaphragma’nın üst yüzünü besler.

Aort koarktasyonu Aorta Thoracica Parietal ve Visceral Dalları

Aort koarktasyonu

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>