Aylık Arşiv: Şubat 2012

Türkçede Çok Kullanılan Kelimelerin Dil Kökenleri

resim DİL BİLİMİ(YER, RENK, GÜN, AY, VB. ADLARININ KÖKENİ) Günler: 1-Pazar: Farsça”daki “bazar””dan (yiyecek, öteberi satılan yer, pazar) geliyor. Büyük olasılıkla “pazar yerinin kurulduğu gün” anlamında adını almış. 2- Pazartesi: Herkesin bildiği gibi, “pazar-ertesi”, yani pazarın kurulduğu günden sonraki gün… 3- Salı: Farsça”daki “salis”ten (üçüncü demek) geliyor, yani “haftanın 3. günü”… 4- Çarşamba: Farsça”daki “çehar” (dört)

Otomobil Sözlüğü Hakkında Geniş Bilgi 2

resim Kompresyon segmanları: Silindirdeki kaçakları önleyen ve kompresyonu tutan, pistonun üst tarafındaki segmanlardır. Kontak anahtarı: Kontak anahtarı, çevrildiği zaman ateşleme ve marş devresine elektrik akımı göndererek aracın çalışmasını sağlar. Aynı şekilde araç çalışır durumda iken kontak anahtarı çevrildiğinde, ateşleme ve marş sistemine giden akım kesilerek, araç durdurulur. Kontrol rölesi: Alternatör ile elde edilen doğru akımın ayarlanması

Kırım Tatarlarının Türkçesi

resim Kırım Tatar Türkçesi Kırım Tatar Türkçesi veya Kırım Tatarca (Qırımtatarca), Kuzeybatı Türkçesi lehçelerindendir. Ana unsurlarını Kıpçak lehçesinden almış başka lehçelerle de etkileşimde bulunmuştur. Osmanlı Devleti ile olan sıkı ilişkileri olan Kırım Hanlarının ve ileri gelenlerinin genellikle İstanbul’da eğitim almaları Oğuz lehçesinin etkilerini getirmiştir. Gaspıralı’nın çalışmaları ile bu etkiler iyice yerleşmiştir. Rus idaresine girilmesi ile de

Dadaizm Hakkında Çok Detaylı Bilgi

resim Dadizm Dada veya Dadaizm Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlamış kültürel ve sanatsal bir akımdır. Dada Dünya Savaşının barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa bir protesto olmuştur. Mantıksızlık ve varolan sanatsal düzenlerin reddedilmesi Dada’nın ana karakteridir. Jean Arp, Richard Hülsenbeck, Tristan Tzara, Marcel Janco ve Emmy Hennings?in aralarında bulunduğu bir grup genç sanatçı ve

Dil Bilgisi Haber Kipleri Konu Anlatımı

resim Haber Kipleri : İş, oluş ve hareketleri bir zamana bağlayarak bildiren kipler haber kipleridir. -Di’ li (belirli , görülen) geçiş zaman : Bu kip, eylem tabanlarına -di eki getirilerek yapılır. İşin, oluşun, sözden önce greçekleştiğini ve kesin olduğunu bildirir. Kitabını al-dı-m Tatile git-tik -Miş’ li ( belirsiz) geçmiş zaman : Bu kip eylem tabanlarına -miş

Dilek ve Haber Kipli Cümleler Oluşturma

resim Haber Cümleleri ?Gençten bir adam geldi Elinde bir değnek vardı Demirciye uzattı? cümlelerinde bir bilgi bir haber verilmektedir Burada görülen, tanık olunan bir olay anlatılmaktadır Tutacaktı yükleminde tutacak gelecek zaman ifade etmekte- t (di) eki gelecek zamanın hikâyesini belirtmektedir ?Bunun usulü böyledir? Geniş zamanlı bir cümledir Bu zaman şimdiki ve gelecek zamanı da içine alan

Orhun Yazıtlarının Özellikleri

resim ORHUN YAZITLARI A)TÜRKLER VE EDEBİYAT 1)İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE EDEBİYAT Her ulusta olduğu gibi,Türkler?de de,daha yazının bilinmediği zamanlar da dahi sözlü bir edebiyat vardı. Sözlü edebiyat, kuşaktan kuşağa, ağızdan geçerek sürüp giden bir edebiyattır. İslamlıktan önceki çağlarda,sanatlar birbirlerinden ayrılarak bağımsız hale gelmeden önce, Türk toplumunda şairler aynı zamanda rahip, büyücü, bilici, hekim, dansçı ve musikci idiler.

Orhun Kitabeleri Hakkında Çok Detaylı Bilgi

resim ORHUN KİTABELERİ Toplulukları ”Millet” yapan unsur, sahip oldukları ortak tarihtir. Ortak tarih eğer yazılı ise millet olmak ve tarihe damga vurmak daha büyük bir önem ve anlam kazanır. Genellikle Çin kaynaklarına başvurularak yazılmak istenen Türk tarihi, 1837 yılında Orhun Kitabeleri’nin bulunmasıyla tarih içindeki hak ettiği yerini almıştır. Göktürkler bilindiği gibi milattan önceki asırlarda Hunlar tarafından

10. Sınıf Yeni Edebiyat Kitabı Cevapları

resim SAYFA 12 GÖKTÜRK YAZITLARI EDEBİ Mİ TARİHİ BİR METİN MİDİR?SORU 1) Orhun Kitabeleri ya da Göktürk Yazıtları EDEBİ BİR METİNDİR..Dil, yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçe’dir. Yazıtlarda yer yer gerçekçi tarih dili, yer yer eleştiri cümleleri, yer yer de güçlü bir söylev dili kullanılmıştır. Yazıtlarda aliterasyonlu (ses tekrarına dayalı) bir söyleyiş vardır. Ayrıca hükümdar

Atomun Yapısı ve Önemli Atom Teorileri

resim ATOMUN YAPISI ve ÇAĞDAŞ ATOM TEORİLERİ Çağdaş atom modelinde, proton ve nötronlardan oluşmuş bir çekirdek ve bu çekirdeğin dışında elektronlar vardır. Yunanca?daki atamos sözcüğünden türetilmiştir. İlk önceleri bölünemeyen, sert ve içi dolu tanecik olarak bilinirdi. İlk gözleme ve deneye dayalı teori John Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Kimyasal birleşmenin temeli olan katlı oranlar yasası ve kütlenin
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>