Etik ve Ahlak Hakkında Bilgi

resim Etik ve Ahlak Hakkında Bilgi Toplumlarda özellikle son 50 yılda başlayan ahlâki sorunlar ve insan, doğa haklarının ikinci plana itilmesi sonucunda belirgin bir düşünce kirliliği ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsanın içinde var olması gereken belli vicdani yapılanmalar artık etkisizleşmek üzeredir. Tüm bu sorunlara rağmen, yine de çıkış yolunu etiğin yol gösterici modellerinde aramak ve onu sosyal

Kalp Kapaklarının Fonksiyonları ve Kalp Sesleri

resim Kalp Kapaklarının Fonksiyonları ve Kalp Sesleri Kapakların Görevi:  Kanın odacıklar içinde tek yönlü akışına yardımcı olur.  A-V kapaklar (Mitral – Triküspid) Sistolde kapanır, Ventrikül kasıldığında kanın atriyumlara geri dönmesini önler. Semilüner kapaklar (Aort – Pulmoner) Diyastolde (izometrik gevşeme) kapanır. Artere fırlatılan kanın diyastolde ventriküllere   dönüşünü engeller. Kapakların tümü pasif olarak kapanırlar.  A-V Kapaklar: Çok

Koroner Kan Akımı Hakkında Bilgi

resim Koroner Kan Akımı Hakkında Bilgi Koroner arterler, aortun başlangıcında semilunar kapakların biraz yukarısından sağ ve sola ayrılır. İnsanların %50’sinde sağ koroner arter: Sağ atriyum ve ventrikülün hemen tamamı, Sol ventrikülün arka yüzü ve İnterventriküler septumun arka kısmıdır. %20’sinde ise sol koroner arter miyokardı kanlandırır. %30’unda da her iki koroner arterin kanlandırdığı alan birbirine eşittir. Kalp

Temel Etik Öğretileri Hakkında Bilgi

resim Temel Etik Öğretileri Hakkında Bilgi FEDAKARLIK= GENEROSITY=OBFERBEREITSCHAFT: Kendini diğer insanlar için feda etme, Toplum lehine şahsî feragat, Bir şey uğruna kıymetli bir şeyini vermekten çekinmeme, gönüllü olarak başkası ya da toplum için kendi haklarından feragat etmedir. DEĞERLER= VALUES= WERTE: Hangi sosyal davranışın iyi, doğru ve arzulanan olduğunu belirten paylaşılan ölçüt veya fikir, İnsanların değerlendirmeye tâbi

Tübüler Fonksiyon Hakkında Bilgi

resim Tübüler Fonksiyon Hakkında Bilgi Su geri emilimi ve idrarın dilusyon konsantrasyon mekanizması: Glomerüler ultrafiltratın % 60-70’i Na ve glukozun aktif geriemilimine eşlik ederek pasif olarak emilir (izoosmatik). Distal ve kollektör tübler suya geçirgen değildirler. ADH ile geçirgen hale gelirler. Bu alanda su geri emilimi ADH etkisi ile ihtiyaca gore ayarlanır. (anizoosmatik) Renal medullanın konsantre olmasına

Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Tıp

resim Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Tıp FİLTRASYON MEMBRANI Glomerül kapiller membran 3 kattan oluşur. Maddelerin bu katlardan filter olabilirliğini elektrik yükleri ve büyüklükleri belirler. Kapiller endotel (160A0 ­molekülleri geçirmez). Bazal membran (110A0 ­molekülleri geçirmez). Bowman epitel hücreleri (podositler) (70A0 ­molekülleri geçirmez) ( filtrasyon yarıkları). Glomerüler kapiller membran, diğer kapillerlerden yüzlerce kat (300-600) daha geçirgendir. Glomerül kapiller membranın

Böbrek Kan ve Lenf Dolaşımı

resim Böbrek Kan ve Lenf Dolaşımı BÖBREĞİN GÖREVLERİ: Metabolizma sonucu meydana gelen artıkları ve zaralı maddeleri boşaltma Su ve plazma volümünü düzenleme Elektrolit dengesini düzenleme Plazmanın osmotik basıncını düzenleme Kan basıncının düzenlenmesi Az miktarda detoksikasyon (benzoik asit) Glikoneogenez Hormonların metabolize edilmesi ve atılması D vitaminin aktif formunun oluşturulması İç salgı bezi olarak görev yaparlar; Renin (Þanjiotensin),

Kan Akımının Yerel ve Sistematik Düzenlenmesi

resim Kan Akımının Yerel ve Sistematik Düzenlenmesi Endotel Hücresinin İşlevleri Kalp ve damar iç yüzeylerini kaplayan yapışmaz bir astar oluşturmak. Plazma ve h.a. sıvı arasında besin maddeleri, metabolik atıklar, sıvı geçişlerini düzenleyici geçirgenlik denetimi ile makromolekül v.d. maddelerin taşınmasını sağlamak. Parakrin ajanlar salgılayıp, komşu vasküler düz kas hücrelerinin yönetimine katılmak. Dilatörler: prostasiklin ve NO. Konstriktör: endotelin-1

Vücut Sıvı Kompartmanları Hakkında Bilgi

resim Vücut Sıvı Kompartmanları Hakkında Bilgi Vücut Sıvı Bölükleri ve Biyokimyasal Özellikleri Canlının yaşam koşullarına adaptasyonu için iç ortamın normal kompozisyonunun korunmasına hemostaz denir. Vücuttaki kimyasal tampon sistemlerin, akciğer ve böbreklerin, hücre içi ve hücre dışı bölüklerdeki su volümünü, kons. ve pH’ı ayarlamak üzere birlikte çalışarak dinamik bir denge oluşturması ile hemostaz sağlanır. İç ortam ile

Damar ve Dokular Arası Madde Alışverişi

resim Damar ve Dokular Arası Madde Alışverişi Plazma ve İnterstisyel Arasında Sıvı ve Madde Alışverişinin Biyokimyasal Düzenlenmesi Vücudun su ve elektrolit dengesinin sürdürülmesi Plazma ve Dokulararası (İnterstisyel) Sıvı Değişimi ile sağlanır. Hücreler tarafından kullanılan ya da oluşturulan oksijen, karbondioksit, su ve tuz gibi maddeler ve hücrenin metabolizma artıkları, dolaşım sistemi ile taşınır. Bu nedenle de dokulararası